ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การพินิจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การพินิจ*, -การพินิจ-

การพินิจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพินิจ (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การพิจารณา, การตรวจตรา, การสังเกต, การพินิจพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพินิจพิเคราะห์ (n.) analysis See also: consideration, deliberation Syn. การพินิจ, การพิจารณา, การพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพินิจพิเคราะห์ (n.) contemplation See also: examination, perusal, consideration, deliberation Syn. การเพ่งพินิจ, การตรวจตรา, การเพ่งมอง
English-Thai: HOPE Dictionary
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
surveying(เซอเว'อิง) n. การสำรวจรังวัด,อาชีพการสำรวจรังวัด,การตรวจสอบ,การพินิจพิเคราะห์,การสำรวจ
English-Thai: Nontri Dictionary
perusal(n) การอ่าน,การพินิจพิจารณา,การตรวจ
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์,การพิจารณา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
introspectionอันตรวินิจ, การพินิจภายใน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
perusal (n.) การพินิจพิเคราะห์ See also: การตรวจละเอียด, การพิจารณา Syn. scrutiny, survey
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My poor sister-in-law is breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty.น้องสะใภ้ผู้น่าสงสารของฉัน ตกหลุมรักจากการพินิจ ความงามทั้งภายใน และภายนอกของเธอ
Used right Oclumência's Power, it can protegê him of access or influence.ถ้าใช้ให้ถูกทางการสกัดใจ จะช่วยปกป้องเธอจากการพินิจใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การพินิจ
Back to top