ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การตะโกน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การตะโกน*, -การตะโกน-

การตะโกน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตะโกน (n.) shouting See also: call, yell, bawl, holler Syn. การส่งเสียง, การเปล่งเสียง, การแผดเสียง
English-Thai: HOPE Dictionary
ole(โอเล') n. การตะโกน,เปล่งเสียงที่แสดงถึงการเห็นด้วย โอเล ย่อมาจาก object linking and embedding (แปลว่า การเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุ) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือภาพหรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสาร ที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถเชื่อมโยงหรือยึดโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
viva(วี'วะ,วี'วา) interj. ขอให้มีอายุยืนนาน n. การตะโกนร้อง ?ขอให้มีอายุยืนนาน?
whooping(วูพ'พิง) adj. เกี่ยวกับการร้อง (การตะโกน,การกู่ร้อง,การโห่,การร้องอย่างนกเค้าแมว,นกบางชนิด,ไอกรน)
English-Thai: Nontri Dictionary
shout(n) การตะคอก,การตะโกน,การตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก
yell(n) การตะโกน,การโห่ร้อง,การแผดเสียง,การเอ็ดตะโร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
holler (n.) การตะโกน See also: การร้องเสียงดัง
shout (n.) การตะโกน See also: เสียงตะโกน
viva (n.) การตะโกนร้องขอให้มีอายุยืนนาน
heckle (vt.) รบกวนคนที่กำสังพูดอยู่ด้วยการตะโกน Syn. annoy, interject, interrupt
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Filthy muck, putrid bitch", he shouted, approaching me"ปุ๋ยคอกโสมม, หญิงเลวเน่าเปื่อย",\ Nhe ที่การตะโกน, การเข้าใกล้ที่ฉัน
Why aren't you yelling forjoy?ทำไมคุณไม่มีที่กำลังการตะโกน forjoy ? \ NGo บน, ร้อง
There'd be a lot of yelling, and I don't need that anymore than you do.คงจะมีการตะโกนต่อว่ามากมาย ผมไม่ต้องการอะไรอย่างนั้น เช่นเดียวกับคุณ
We need to say aloud to really hear for ourselves you got to reattach the woman's tongue i was there, i didn't actually do the reattaching still you are the intern they wanted on that caseเราต้องการตะโกนออกไปดังดัง ว่าเราเป็นยังไง เธอได้ต่อลิ้นคนไข้ ฉันอยู่ด้วย แต่ไม่ได้เป็นคนต่อ
Two of them.I wanted to deal With the yelling today,2 ทีม ผมอยากจะตกลงกับ การตะโกนวันนี้
He's screaming that he's hurting.มันคือการตะโกนออกมาว่าเขาเจ็บปวด
Surely you're used to getting bawled out by now.ตอนนี้เธอคงจะชินกับการตะโกนระบายแล้วสินะ
And then, with a mighty bellow, I flew into the giant metal creature and laid him low!และหลังจากนั้น,ด้วยการตะโกนอันกึกก้อง ข้าทะยานเข้าใส่ยักษ์เดรัจฉานและทำให้มันหมอบต่ำลง...
Excuse me, bitch, you don't need to shout.โทดทีนะเพื่อนสาว เธอไม่เหมาะกับการตะโกนหรอก
I forgot how much I missed playing-- the camaraderie, the competition, the chanting--ฉันลืมไปมาก ฉันคิดถึงการเล่น-- มิตรภาพ, การแข่งขัน การตะโกน
Yeah, well, neither is yelling at my vendors, but...ใช่ แล้ว.. ทั้งที่มีการตะโกนที่ผู้ขายของชั้น แต่
Only way to reach them is to physically drive there and yell at the border guards, which we're doing, but it won't be fast enough.วิธีเดียวที่จะเข้าถึงพวกเขาคือการ ขับรถทางร่างกายและมีการตะโกน ที่ยามชายแดนซึ่งเรากำลังทำ แต่ มันจะไม่เร็วพอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การตะโกน
Back to top