ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กองทหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กองทหาร*, -กองทหาร-

กองทหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองทหาร (n.) troops See also: forces, army
English-Thai: HOPE Dictionary
army(อาร์'มี) n.กองทัพบก,กองทหารบก,กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม,กลุ่มคนขนาดใหญ่
artillery(อาร์ทิล'เลอรี) n. ปืนใหญ่กองทหารปืนใหญ่,วิชาเกี่ยวกับการใช้ปืนใหญ่
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
brigade(บริเกด') {brigaded,brigading,brigades} n. กองพัน,กองทหารขนาดใหญ่,กลุ่มคนหรือหมู่คณะที่รวมกันเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง. vt. จัดเป็นกองพัน,จัดเป็นกลุ่ม, Syn. group,
cavalry(แคฟ'วาลรี) n. กองทหารม้า,เหล่าทหารม้า,กองทหารยานเกราะ,กลุ่มคนขี่ม้า
chasseur(แชเซอ') n. สมาชิกกองทหารติดอาวุธที่สามารถเคลื่อนกำลังได้รวดเร็ว,ผู้รับใช้ที่แต่งเครื่องแบบ,นายพราน
column(คอล'ลัมน์) เสา,เสากลม,เสาหิน,ส่วนที่เป็นลำ,สิ่งที่เป็นลำ,แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง,กองทหารที่ตั้งแถวแนวตรง,แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง,คอลัมน์หนังสือพิมพ์, See also: columned,columnated adj.
detachment(ดิแทช'เมินทฺ) n. การถอดออก,ความไม่ลำเอียง,การมีอุเบกขา,การส่งกองทหารหรือเรือไปเป็นพิเศษ, Syn. impartiality
flank(แฟลงคฺ) n. สีข้างหนึ่งของคนหรือสัตว์ระหว่างซี่โครงกับตะโพก,เนื้อของบริเวณดังกล่าว,ข้าง,ด้านข้าง,ส่วนข้าง,ด้านปีก,ปีกขวาหรือปีกซ้ายปีก,ปีกกองทหาร vt.,vi. อยู่ด้านข้าง,ประจำด้านข้าง. อยู่ปีกซ้ายหรือปีกขวา
garrison(แก'ริเซิน) n. กองทหารรักษาการในป้อมหรือในเมือง,ที่ตั้งกองทหารvt. ส่งทหารเข้าประจำหรือยึด
infantry(อิน'เฟินทรี) n. กองทหารราบ
legion(ดี'เจิน) n. กองทหารหรือทหารผสม,กองทหารขนาดใหญ่,กลุ่มคนขนาดใหญ่,กองสิ่งของขนาดใหญ่, Syn. horde,multitude
life guardsn. กองทหารรักษาพระองค์,กองทหารม้ารักษาพระองค์ของอังกฤษ
maniple(แมน'นะเพิล) n. กองทหารโรมัน,เสื้อคลุมของพระ
musketry(มัส'คิทรี) n. กองทหารปืนคาบศิลา
national guardn. กองทหารรักษาดินแดนของชาติ
outpost(เอาทฺ'โพสทฺ) n. ด่านหน้า,ด่านที่อยู่ห่างไกล,ด่านนอก,กองทหารในด่านดังกล่าว
paratroop(แพ'ระทรูพ) adj. เกี่ยวกับกองทหารพลร่ม, See also: paratroops กองทหาร พลร่ม. paratrooper n.
quartermaster corpsn. กองทหารฝ่ายพลาธิการกองทัพบก
rank(แรงคฺ) n.,v. (จัด) ตำแหน่ง,ยศ,ชั้น,แถว,ขบวน,รูปขบวน,กองทหาร, Syn. position,standing,class
regiment(เรจ'จะเมินทฺ) n. กรมทหาร,กองทหาร,รัฐบาล vt. จัดเป็นกรมหรือกองทหาร,บริหารอย่างเคร่งครัดโดยไม่เลือกหน้า, See also: regimentation n.
rifle(ไร'เฟิล) n. ปืนยาว,ปืนเล็กยาว,ปืนไรเฟิล, rifles กองทหารปืนยาว vt. ทำเป็นร่อง,ทำเป็นร่องในลำกล้องปืน
saber(เซ'เบอะ) n. กระบี่,ดาบหนักคมหน้าเดียวชนิดหนึ่งของกองทหารม้า, (กีฬาฟันดาบ) ดาบปลายทู่
soldiery(โซล'จะรี) n. เหล่าทหาร,หมู่ทหาร,กองทหาร,การฝึกฝนทางทหาร,อาชีพทางทหาร,ความเชี่ยวชาญทางทหาร, Syn. soldiers
troop(ทรุพ) n. กองทหาร,หมู่ทหาร,กลุ่มคน,หมู่คน,กองกำลัง,กองกำลังทหารม้า,หมู่,กลุ่ม,ฝูง,กลุ่มนักแสดง,คณะผู้แสดง,จำนวนมากมาย. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม,ไปเป็นกลุ่ม,จับกลุ่ม. vt. ถือธงประจำกลุ่มนำขบวน
unitary(ยู'นิเทอรี) adj. เดียว,เดี่ยว,ไม่สามารถแบ่งแยกได้,ทั้งหมด,เกี่ยวกับ (หน่วย,กองหรือกองทหาร,จำนวนฐาน,จำนวนเฉพาะ,หลัก) ,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน,สามัคคีกัน, Syn. unit,one,whole
English-Thai: Nontri Dictionary
brigade(n) กองทหาร,กองพลน้อย,กองพัน,กลุ่มคน,หมู่คณะ
cavalcade(n) กองทหารม้า,ขบวนแห่
cavalry(n) กองทหารม้า
detachment(n) การถอด,การแยกจากกัน,การปลด,กองทหาร,ความไม่ลำเอียง
garrison(n) กองทหารรักษาการณ์
legion(n) กองทหาร
legionary(adj) เกี่ยวกับกองทหาร
phalanx(n) กองทหารราบ,ฝูงสัตว์,กลุ่มคน,พรรคการเมือง
platoon(n) กองทหาร,หมวดทหาร,กลุ่มคน
regiment(n) กรมทหาร,กองร้อย,กองทหาร,รัฐบาล
soldiery(n) กองทหาร,วิชาการทหาร,เหล่าทหาร
squadron(n) กองพันทหารม้า,กองทหาร,กองเรือรบ,ฝูงเครื่องบิน,หมู่คณะ
troop(n) กองทหาร,กองกำลัง,หมู่,กลุ่ม,ฝูง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expedition๑. คณะสำรวจ๒. กองทหารที่ส่งไปปฏิบัติการนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
guard of honourกองทหารเกียรติยศ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
battalion (n.) กองทหาร See also: กองพันทหาร, กองทัพ, โขลง, หน่วยกองพัน Syn. garrison
division (n.) กองทหาร See also: หน่วยทหาร Syn. corps, unit
force (n.) กองทหาร See also: กองทัพ, กองกำลัง Syn. army, troop, legion
legion (n.) กองทหาร Syn. army
soldiers (n.) กองทหาร Syn. corps, armed forces
troop (n.) กองทหาร
troops (n.) กองทหาร Syn. corps, soldiers, armed forces
legion (n.) กองทหารของโรมัน Syn. Roman army
Roman army (n.) กองทหารของโรมัน
Regular Army (n.) กองทหารประจำการแห่งสหรัฐอเมริกา
musketry (n.) กองทหารปืนคาบศิลา See also: กองทหารเสือ
Quartermaster Corps (n.) กองทหารฝ่ายพลาธิการกองทัพบก
paratroops (n.) กองทหารพลร่ม
squadron (n.) กองทหารม้า Syn. cavalry
defenders (n.) กองทหารรักษาการณ์ See also: ป้อมปราการ Syn. militia
garrison (n.) กองทหารรักษาการณ์ See also: ป้อมปราการ Syn. defenders, militia
Life Guards (n.) กองทหารรักษาพระองค์
be attached to (phrv.) เข้าร่วม (กลุ่ม, กองทหาร)
blood (vt.) นำกองทหารให้ออกรบเป็นครั้งแรก
enfilade (n.) การระดมยิงไปตามแนวรบของกองทหาร See also: การระดมยิงไปตามแนวรบของกองทหาร Syn. raking fire
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tokugawa Hidetada's army of 38,000 struck at Ueda Castle.กองทหาร 38,000 นายของโตกุกาว่า ฮิเดทาดะ ติดกับอยู่ในปราสาทอูเอดะ
And these militant groups love to recruit westerners.กองทหารกลุ่มนี้ชอบชักชวนคนตะวันตกมาเข้าพวก
The company is moving on to Pentos soon.กองทหารกำลังเคลื่อนทัพไปยัง เพนทอส ในไม่ช้า
Troops are closing in.กองทหารกำลังใกล้เข้ามา
Miraz's army will not be far behind us, sire.กองทหารของมิราซ อยู่ไม่ไกล ท่านลอร์ด...
The Army can go after him, we can't.กองทหารจัดการเขาได้ เราไม่ได้
Twelve Medium Regiment, Royal Artillery. First battery cook.กองทหารชั้นกลาง 12,กรมสรรพาวุธ พ่อครัวกองปืนใหญ่ที่หนึ่ง
Third Cavalry General Sibley.กองทหารม้าที่สามของนายพลซิบลีย์
Platoon is stationed on the island for covert training.กองทหารมาประจำที่เกาะนี้ เพื่อฝึกแบบปกปิด
Garrison? What garrison?กองทหารรักษาการณ์ ที่ไหน
The garrison is close to home.กองทหารรักษาการณ์อยู่ใกล้บ้าน
47 regimen of the infantry was ordered to charge and they committed gyokusai (to all die fighting) gyokusai...?กองทหารราบที่ 47 ได้รับคำสั่งให้เข้าโจมตี และพวกเขาได้รับมอบหมายให้พลีชีพ
Someone's attacked one of your garrisons.กองทหารหนึ่งของเจ้าถูกโจมตี
Fifth Northumberland Fusiliers.กองทหารหมายเลขห้า นอรธ์ธัมเบอร์เเลนด์
A small, disciplined militia can not only hold out against a larger force but drive it back because they're fighting for what rightfully belongs to them.กองทหารเล็กๆที่ว่า ไม่ใช่เพียงแค่ต้าน กองทัพมหึมาได้เท่านั้น แต่ศัตรูยังต้องล่าถอยอีกด้วย เพราะพวกเขาสู้เพื่อ สิ่งที่ต้องเป็นของพวกเขา
The troops in Iraq get it from sand flea bites.กองทหารในอีรัคที่โดนหมัดทรายกัด
The troops have already gone past the Hwacheon Plains.กองทหารได้ผ่านที่ราบฮวาชอนเรียบร้อยแล้ว
Troops unaccounted for at the West Tower!กองทหารไปตรึงกำลังที่หอคอยฝั่งตะวันตก
You don't need a battalion for an extraction. Three can pull it off.กองทหารไม่จำเป็นสำหรับการถอนกำลัง สามคนก็พอแล้ว
Was the Third Cavalry's.เคยเป็นของกองทหารม้าที่สาม
I'm just amazed he allowed any of your posse to live.ผมประหลาดใจที่เขาอนุญาตไห้กองทหารของคุณจะมีชีวิตอยู่
Authorities assure us that at this moment... military units are mobilizing to stop the perpetrator of this heinous crime.ราชการปกป้องเรา นั่นคือตอนนี้ กองทหารกำลังเคลื่อนพลมาเพื่อ หยุดผู้กระทำผิดในคดีแย่ๆนี้
It'll be some kid from Southie over there takin' shrapnel in the ass.ดูเหมือนจะเป็นเด็กใต้เสียล่ะมากกว่า ที่อยู่ในกองทหาร
That is why it was not sent to the army.เราถึงไม่ส่งให้กองทหาร
He's a criminal. I heard he lit a state trooper on fire.หมอนั่นน่ะ เหลือขอสุดๆ ฉันได้ยินมาว่า เค้าเผากองทหารใหม้หมด
He's old legion. Reconnaissance. Why?เขาเคยอยู่ในกองทหารหน่วยลาดตระเวณ มีอะไรเหรอ
I prey you pull back your cavalry and leave this matter to me.ข้าภาวนาให้ท่านถอนกองทหารม้ากลับไป แล้วปล่อยให้ข้าจัดการเรื่องนี้เอง.
What with your departure, Jane's to London and the militia to the North with the colourful Mr Wickham,-ตั้งแต่เธอจากไป... เจนอยู่ที่ลอนดอน -และกองทหารจะขึ้นเหนือ พร้อมความมีสีสรรของคุณวิคแฮม
I've been enlisted in a regiment in the North of England.ผมสมัครเข้าร่วมกองทหาร ทางเหนือของอังกฤษ
We stand, light sentinels.ยังคงยืนหยัดดังกองทหารยามตัวน้อยๆ
You will be charged with military training and battle tactics.เจ้าจะได้รับหน้าที่ในกองทหาร ฝึกทหารและเทคนิคการรบ
"Royal Rider headcoach, Hans""หัวหน้ากองทหารม้าหลวง, ฮานส์"
Twinkle: Japanese food is like the Army.อาหารญี่ปุ่น เหมือนในกองทหาร
That's the poem: "From the eternal sea he rises, creating armies on either shore."ในบทนั้น "เขาเกิดจากนอกทะเล, สร้างมาจากข้างหนึ่งของกองทหาร"
His Majesty plans to create an army to replace the Five Armies.ฝ่าบาทวางแผนที่สร้างกองทัพหนึ่ง ขึ้นมาแทนที่กองทหารทั้งห้า พะยะค่ะ
Second Company Sharpshooters out of Lynnfield, Massachusetts.พลแม่นปืน กองทหารราบที่ 2 นอกเขต ลินน์ฟิลด์ รัฐแมสสาจูเซทส์
Captain Thomas Hamilton, 12 Medium Regiment, Royal Artillery.กัปตันโทมัส ฮามิลตัน, กองทหารชั้นกลาง 12,กรมสรรพาวุธ
And you've seen service, I presume.ผมเดาว่า คุณคงได้เห็นกองทหารแล้ว
He used to write to me every few weeks, but I haven't heard from him in nearly seven months.เดินต่อไปทางใต้อีก 10 ไมล์ก็ถึงแล้ว สามีฉันอยู่กองทหารราบที่ 13
They're slowly increasing the diameter, and keeping it just ahead of their troops.พวกมันกำลังค่อยๆ ขยายเส้นศูนย์กลางออก ให้มีรัศมีช่วยกำบังกองทหาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กองทหาร
Back to top