waist

แปลว่า


n เอว
ความหมายเหมือนกับ: waistline , waistband , midriff
คำที่เกี่ยวข้อง: สะเอว , บั้นเอว , ส่วนโค้งของร่างกายระหว่างซี่โครงกับสะโพก
n ส่วนของเสื้อผ้าที่อยู่บริเวณเอว
ความหมายเหมือนกับ: bodice , blouse , shirtwaist
n ส่วนตรงกลางที่แคบของวัตถุ

รูปภาพ


waist เอวเอว

หมวดคำ


คำที่มี "waist" ในคำ


waistband n แถบผ้าตรงส่วนเอวของกระโปรงหรือกางเกง

waistcloth n ผ้าเตี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: breechcloth , loincloth

waistcoat n เสื้อกั๊ก
ความหมายเหมือนกับ: vest , weskit

waistcoated adj ซึ่งสวมเสื้อกั๊ก

waist-deep adj ซึ่งสูงถึงระดับเอว

waist-high adj ซึ่งมาถึงระดับเอว

waistless adj ซึ่งไม่มีเอว

waistline n รอบเอว
ความหมายเหมือนกับ: waist

waistline n ส่วนเอวของชุดกระโปรง

shirtwaist n เสื้อเชิ้ตแบบสตรี

pantywaist n คนขี้ขลาด
ความหมายเหมือนกับ: milquetoastค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top