vow

แปลว่า


n การสาบาน
ความหมายเหมือนกับ: promise
vt ให้คำปฏิญาณ
ความหมายเหมือนกับ: promise , swear
คำที่เกี่ยวข้อง: สัญญาว่าจะทำสิ่งใด
vi ให้คำปฏิญาณ
ความหมายเหมือนกับ: promise , swear
คำที่เกี่ยวข้อง: สัญญาว่าจะทำสิ่งใด
vt สาบาน
ความหมายเหมือนกับ: swear

ตัวอย่างประโยค


I vow never to speak to anyone about what I've seen. ฉันสาบานว่าจะไม่บอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเห็น