useful

แปลว่า


adj ที่มีประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: beneficial
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้
คำตรงข้าม: useless
adj ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าพอใจ