unconscious

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ได้สติ
ความหมายเหมือนกับ: senseless , insensible
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่รู้ตัว , ซึ่งหมดสติชั่วคราว
คำตรงข้าม: conscious