swap

แปลว่า


vi แลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: exchange , trade , barter
คำที่เกี่ยวข้อง: แลกเปลี่ยนสินค้า , ค้าขาย
vt แลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: exchange , trade , barter
คำที่เกี่ยวข้อง: แลกเปลี่ยนสินค้า , ค้าขาย
n การแลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: exchange , trade , barter
คำที่เกี่ยวข้อง: การค้าขาย , การแลกเปลี่ยนสินค้า
n สิ่งที่แลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: something exchanged
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ค้าขายกัน
n สัญญาแลกเปลี่ยน
ความหมายเหมือนกับ: contract
คำที่เกี่ยวข้อง: สัญญาซื้อขาย

คำที่มี "swap" ในคำ


swap around phrv เปลี่ยนที่

swap for phrv แลกเปลี่ยนกับ
ความหมายเหมือนกับ: swob for , exchange for , trade for

swap over phrv เปลี่ยนที่
ความหมายเหมือนกับ: swap around

swap round phrv เปลี่ยนที่
ความหมายเหมือนกับ: swap around

swap with phrv แลกเปลี่ยนกับ
ความหมายเหมือนกับ: swop withค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top