stare

แปลว่า


vi จ้องมอง
คำที่เกี่ยวข้อง: เพ่งมอง , เพ่ง , เล็ง
vt จ้องมอง
คำที่เกี่ยวข้อง: เพ่งมอง , เพ่ง , เล็ง

ตัวอย่างประโยค


It's rude to stare at other people. การจ้องมองคนอื่นนั้นไม่สุภาพ
She stared at me like I am a weird guy. เธอจ้องมองที่ฉันอย่างกับฉันเป็นตัวประหลาด