ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stare-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stare, *stare*,

-stare- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's rude to stare at other peopleการจ้องมองคนอื่นนั้นไม่สุภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They'll stare at your face, so walk out fast, but don't run.จึงเดินออกไปอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้ทำงาน
Instead of thinking of my needs, you're standing there doing what you want to do, which is stare at me.แทนที่จะคิดถึงความต้องการของฉัน เธอกลับยืนอยู่ตรงนั้นทำสิ่งที่เธออยากทำ จ้องมองฉัน
Begin to laugh a bit And stare a bitหัวเราะและมีความสุขกัน
Begin to laugh a bit and stare a bit And walk around on air a bitหัวเราะสนุกสนานเดินไปด้วยกัน
I'd have liked to have had that chance, just once, to stare down a big-league pitcher.ผมอยากมีโอกาสสักครั้ง... ที่จะจ้องไปที่นักขว้างชั้นยอด
I mean, you build a baseball field in the middle of nowhere, and you stare at nothing.- แอนนี่ เรย์ นายสร้างสนามเบสบอล ขึ้นมากลางทุ่ง และนายนั่งจ้องความว่างเปล่า
To gawk and grovel and stare at Prince Ali!เพื่อตะลึง เคารพ และจ้องมอง เจ้าชายอาลี
And I hate the way you all stare at me.และฉันเกลียดทุกคน ที่มองสมเพชฉัน
I like to stay snug in a warm bed and just stare at it.ฉันชอบนอนอยู่บนเตียงอุ่น ๆ และมองไปที่ฝน
One time, Granma told me that when you come on something good, first thing to do is stare it with whosoever you can find.ครั้งหนึง ย่าบอกผมว่า ถ้ามีอะไรดีๆ เกิดขึ้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การแบ่งปัน กับใครก็ตามที่ผมเจอ
When I was a little kid, my mother told me not to stare into the sun.เมื่อผมยังเป็นเด็ก แม่ห้ามผม อย่าไปจ้องดวงอาทิตย์
You stare into space like that, you could go blind.7: 10 ถ้าคุณเพ่งไปยังที่ว่างแบบนั้น คุณอาจจะตาบอด

-stare- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注目[zhù mù, ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, 注目] attention; to stare at; to fix attention on sth
凝望[níng wàng, ㄋㄧㄥˊ ㄨㄤˋ, 凝望] to stare (at the future); to fix one's gaze on
[chēng, ㄔㄥ, 瞠] stare at sth beyond reach
[bái, ㄅㄞˊ, 白] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B
仰屋著书[yǎng wū zhù shū, ㄧㄤˇ ㄓㄨˋ ㄕㄨ, 仰屋著书 / 仰屋著書] lit. to stare at the ceiling while writing a book (成语 saw); to put one's whole body and soul into a book
仰屋兴叹[yǎng wū xīng tàn, ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥ ㄊㄢˋ, 仰屋兴叹 / 仰屋興嘆] to stare at the ceiling in despair; to find no way out; nothing you can do about it; at the end of one's wits

-stare- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じっと見る[じっとみる, jittomiru] (exp,v1) (See 凝乎と・2) to watch steadily; to stare
じろじろ見る[じろじろみる, jirojiromiru] (exp,v1) to stare at; to look hard at; to look up and down; to scrutinize; to scrutinise
打ち守る;打守る;打ちまもる;打目戍る(iK)[うちまもる, uchimamoru] (v5r) (1) to stare at; (2) to closely defend
目を丸くする[めをまるくする, mewomarukusuru] (exp,vs-i) to stare in wonder
眼を付ける;眼をつける[がんをつける, ganwotsukeru] (exp,v1) to fasten one's eye on (a person); to stare at
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
瞳を凝らす[ひとみをこらす, hitomiwokorasu] (exp,v5s) (See 目を凝らす) to strain one's eyes; to stare
見つめる(P);見詰める(P);凝める(oK)[みつめる, mitsumeru] (v1,vt) (uk) to stare at; to gaze at; to look hard at; to watch intently; to fix one's eyes on; (P)
見やる;見遣る[みやる, miyaru] (v5r,vt) to look at; to gaze; to stare at
見据える;見すえる[みすえる, misueru] (v1,vt) to gaze at; to stare at; to focus on; to make sure of

-stare- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าปากค้าง[v. exp.] (ā pāk khāng) EN: gape ; stare open-mouthed FR: être bouche-bée
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze FR: regarder fixement
เบิ่งมอง[v. exp.] (boēng-møng) EN: stare ; gaze FR: regarder fixement
จ้อง[v.] (jǿng) EN: stare (at) ; gaze (at) ; look at FR: regarder ; guetter ; se tenir prêt
จ้องดู[v. exp.] (jǿng dū) EN: stare ; gaze ; look at FR: fixer (du regard) ; regarder
จ้องเขม็ง[X] (jǿng khamen) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at FR:
จ้องมอง[v. exp.] (jǿng møng) EN: stare ; gaze ; look at FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
เขม้น[v.] (khamen) EN: gaze at ; stare at ; look closely at ; peer at FR:
เขม็ง[v.] (khameng) EN: gaze (at) ; stare (at) FR:
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; stare angrily ; gaze ; scowl ; glare FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
กระหง่อง[v.] (kra-ngǿng) EN: stare ; gaze FR:
กระหน่อง[v.] (kranǿng) EN: stare ; gaze FR:
กรุ้มกริ่ม[v.] (krumkrim) EN: stare with affection in eyes ; be pleased FR:
กรุ้งกริ่ง[v.] (krungkring) EN: stare with affection in eyes FR:
เหล่[v.] (lē) EN: stare ; gaze FR:
ไม่วางตา[v. exp.] (mai wāngtā) EN: stare (at) FR:
มอง[v.] (møng) EN: look ; eye ; gaze ; glance ; stare ; peer ; look around ; look on ; look at ; stare at FR: regarder ; parcourir des yeux ; parcourir
เพ่ง[v.] (pheng) EN: stare ; gaze ; gape ; gawk ; goggle ; gawp ; concentrate ; look intently ; contemplate FR: contempler ; observer ; regarder avec attention
ตาลอย[v.] (tāløi) EN: have a vacant look ; stare vacantly ; have a dreamy look FR:
ถลึง[v.] (thaleung) EN: glare (at) ; glower (at) ; stare fiercely ; stare hard ; have a stern look FR:
ถลึงตา[v.] (thaleungtā) EN: give the evil eye ; stare hard ; give a hard look ; throw a look of disapproval ; pass a look of disapproval FR:
ตระง่อง[v.] (tra-ngǿng) EN: stare FR:
ตระหง่อง[v.] (tra-ngǿng) EN: stare FR:
ตระหน่อง[v.] (tranǿng) EN: stare FR:

-stare- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Star {m} [ornith.] | Stare

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stare-
Back to top