specialist

แปลว่า


n ผู้ชำนาญเฉพาะทาง
ความหมายเหมือนกับ: expert , devotee , master , scholar
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
คำตรงข้าม: amateur , novice