sleek

แปลว่า


adj มันขลับ
ความหมายเหมือนกับ: silken , silky
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นประกาย
adj นุ่มนวล
ความหมายเหมือนกับ: graceful , slender , slim
คำที่เกี่ยวข้อง: สุภาพเรียบร้อย
คำตรงข้าม: ungraceful
adj ทันสมัย
คำที่เกี่ยวข้อง: ตามสมัย
adj คล่องแคล่ว
คำที่เกี่ยวข้อง: ว่องไว , พูดคล่อง
vt ทำให้มันเงา
ความหมายเหมือนกับ: glaze , polish , smooth , shine
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เรียบมัน , ทำให้เป็นประกาย , ทำให้มันขลับ
คำตรงข้าม: tarnish , erode


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top