sketch

แปลว่า


n ภาพร่าง
n การอธิบายอย่างคร่าวๆ
ความหมายเหมือนกับ: outline
คำที่เกี่ยวข้อง: การทำโครงร่างคร่าวๆ
vi วาดภาพร่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: วาดคร่าวๆ
vt วาดภาพร่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: วาดคร่าวๆ

คำที่มี "sketch" ในคำ


sketchbook n สมุดหรือกระดาษที่ใช้ทำโครงร่าง
ความหมายเหมือนกับ: sketchpad

sketchpad n สมุดหรือกระดาษที่ใช้ทำโครงร่าง
ความหมายเหมือนกับ: sketchbook

sketchy adj คร่าวๆ
ความหมายเหมือนกับ: crude , coarse , preliminary

sketch in phrv วาด
ความหมายเหมือนกับ: etch in

sketch out phrv วาดร่าง

sketching n รูปวาด
ความหมายเหมือนกับ: depicting

sketcher n จิตรกร
ความหมายเหมือนกับ: illustrator , cartoonistค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top