sketch

แปลว่า


n ภาพร่าง
n การอธิบายอย่างคร่าวๆ
ความหมายเหมือนกับ: outline
คำที่เกี่ยวข้อง: การทำโครงร่างคร่าวๆ
vi วาดภาพร่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: วาดคร่าวๆ
vt วาดภาพร่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: วาดคร่าวๆ