selection

แปลว่า


n การคัดเลือก
ความหมายเหมือนกับ: choice , choosing , election , determination
คำที่เกี่ยวข้อง: การสรรหา , การเลือกสรร , การคัดสรร , การเลือกเฟ้น
n ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ความหมายเหมือนกับ: choice , excerpts , pickings , preference
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ถูกเลือก , ของที่คัดเลือกมาอย่างดี , บทหรือตอนในหนังสือที่เลือกมา
n ตัวเลือก
ความหมายเหมือนกับ: choice , assortment , range , list
คำที่เกี่ยวข้อง: รายการให้เลือก

คำที่มี "selection" ในคำ


natural selection n กระบวนการที่สัตว์หรือพืชปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top