plug

แปลว่า


n ปลั๊กไฟ (หมายถึงปลั๊กไฟตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้)
คำที่เกี่ยวข้อง: เต้าเสียบหรือเต้ารับ
n หัวเทียน
คำที่เกี่ยวข้อง: หัวเทียนเครื่องยนต์
n ที่อุดกันน้ำไหล (อ่างอาบน้ำหรืออ่างล้างมือ)
ความหมายเหมือนกับ: cork , stopper
n สิ่งที่ใช้อุดรู
vt อุดรู
ความหมายเหมือนกับ: obstruct , stop
คำที่เกี่ยวข้อง: ปิดรู
sl เครื่องดื่มประเภทเบียร์

รูปภาพ


plug ปลั๊กไฟ (หมายถึงปลั๊กไฟตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้)ปลั๊กไฟ (หมายถึงปลั๊กไฟตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้)
plug หัวเทียนหัวเทียน

หมวดคำ


คำที่มี "plug" ในคำ


plug-in adj ซึ่งเสียบหัวเสียบไฟฟ้าได้

plug at phrv ยิงไปที่

plug away at phrv ทำงานหนัก
ความหมายเหมือนกับ: peg away at , plod away , slog at

plug in phrv เสียบปลั๊ก

plug up phrv อุดด้วย (ของแข็ง)

plugola sl สินบน

earplug n ที่อุดหูเพื่อกันน้ำ / อากาศ / เสียง

unplug vt ถอดปลั๊ก
ความหมายเหมือนกับ: disconnectedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top