occur

แปลว่า


vi เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: happen , befall , take place
คำที่เกี่ยวข้อง: อุบัติ , บังเกิด , อุบัติขึ้น
vi มีอยู่
ความหมายเหมือนกับ: exist , appear
vi เข้ามาในจิตใจ
ความหมายเหมือนกับ: come to mind