lawyer

แปลว่า


n ทนายความ
ความหมายเหมือนกับ: counseler , barrister
คำที่เกี่ยวข้อง: ทนาย , นิติกร , นักกฎหมาย
vi เป็นทนายความ

รูปภาพ


lawyer ทนายความทนายความ

ตัวอย่างประโยค


A teacher earns less than a lawyer. ครูมีรายได้น้อยกว่าทนายความ
A teacher earns less than a lawyer. ครูได้เงินเดือนน้อยกว่าทนาย

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top