irritate

แปลว่า


vi ทำให้ระคายเคือง
ความหมายเหมือนกับ: rub , pain
คำที่เกี่ยวข้อง: ระคายตัว , ทำให้คัน , คัน
คำตรงข้าม: ease , soothe
vt รบกวน
ความหมายเหมือนกับ: annoy , bother , exasperate
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้รำคาญ , ทำให้โมโห
คำตรงข้าม: soothe , palliate