irritate

แปลว่า


vi ทำให้ระคายเคือง
ความหมายเหมือนกับ: rub , pain
คำที่เกี่ยวข้อง: ระคายตัว , ทำให้คัน , คัน
คำตรงข้าม: ease , soothe
vt รบกวน
ความหมายเหมือนกับ: annoy , bother , exasperate
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้รำคาญ , ทำให้โมโห
คำตรงข้าม: soothe , palliate

คำที่มี "irritate" ในคำ


irritated adj โกรธเคือง
ความหมายเหมือนกับ: annoyed , angry , vexed
คำตรงข้าม: soothing

irritatedly adv อย่างหงุดหงิดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top