interior

แปลว่า


adj ตอนกลาง (ประเทศ, ทวีป)
ความหมายเหมือนกับ: central
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่วนกลาง (ประเทศ , ทวีป)
adj ภายใน
ความหมายเหมือนกับ: inner , inside , internal , inward
คำที่เกี่ยวข้อง: ข้างใน , อยู่ข้างใน
adj ภายในจิตใจ
ความหมายเหมือนกับ: inner , mental
คำที่เกี่ยวข้อง: ภายในความคิด
n ลักษณะการตกแต่งภายใน (อาคาร, ห้อง)
n ส่วนใน
ความหมายเหมือนกับ: inside
คำที่เกี่ยวข้อง: ด้านใน