indeed

แปลว่า


adv อย่างแท้จริง
ความหมายเหมือนกับ: certainly , in fact
คำที่เกี่ยวข้อง: โดยแท้จริงแล้ว , ตามความจริง

ตัวอย่างประโยค


He is indeed a dangerous man. เขาเป็นผู้ชายที่น่าอันตรายจริงๆ