incite

แปลว่า


vt กระตุ้น
ความหมายเหมือนกับ: arouse , rouse , provoke
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่งเสริม , ผลักดัน

คำที่มี "incite" ในคำ


incite to phrv กระตุ้น...ให้กระทำ
ความหมายเหมือนกับ: instigate to

incitement n การยั่วยุ
ความหมายเหมือนกับ: motive , stimulus , provocationค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top