holy

แปลว่า


adj ซึ่งศักดิ์สิทธิ์
ความหมายเหมือนกับ: sacred , sacrosanct
adj ที่เคร่งศาสนา

คำที่มี "holy" ในคำ


holy Joe sl พระ

Holy Writ n คัมภีร์ไบเบิ้ล

holy war n สงครามศาสนา

holy relic n พระบรมสารีริกธาตุ
ความหมายเหมือนกับ: vestige

holy observance n พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน
ความหมายเหมือนกับ: ceremonial

melancholy adj เศร้า
ความหมายเหมือนกับ: sad , woeful
คำตรงข้าม: happy

melancholy n ภาวะเศร้าโศก
ความหมายเหมือนกับ: sadness , gloominess
คำตรงข้าม: happiness , joy

unholy adj ใจบาปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top