government

แปลว่า


n รัฐบาล
คำที่เกี่ยวข้อง: คณะผู้ปกครอง , ฝ่ายปกครอง , ฝ่ายบริหาร

คำที่มี "government" ในคำ


government bond n พันธบัตรรัฐบาล
ความหมายเหมือนกับ: bond

government funds n เงินหลวง
ความหมายเหมือนกับ: favoritism

Government House n ทำเนียบรัฐบาล

government official n ข้าราชการ
ความหมายเหมือนกับ: commissioner

government organization n องค์การรัฐบาล

government party n พรรครัฐบาล

government scholarship n ทุนรัฐบาล

governmental adj แห่งการปกครอง

government-in-exile n รัฐบาลพลัดถิ่น

government science n รัฐศาสตร์
ความหมายเหมือนกับ: political economy , politics

caretaker government n รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่

central government n รัฐบาลของประเทศ

local government n เทศบาล

minority government n เสียงข้างน้อยในรัฐสภา

misgovernment n การปกครองไม่ดี

absence of government n อนาธิปไตย
ความหมายเหมือนกับ: political nihilism

self government n การปกครองตนเอง

democratiself-government n สาธารณรัฐ
ความหมายเหมือนกับ: commonwealth

self-government n สิทธิของประชาชนในการเลือกรูปแบบการปกครองและรัฐบาลของตน
ความหมายเหมือนกับ: libertyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top