flour

แปลว่า


n แป้งทำอาหาร เช่น ขนมปัง

คำที่มี "flour" ในคำ


flourish vi เจริญรุ่งเรือง
ความหมายเหมือนกับ: thrive , prosper
คำตรงข้าม: decline , decay

flourish vi งอกงาม
ความหมายเหมือนกับ: grow , thrive

flourish vt โบก
ความหมายเหมือนกับ: wave , shake , brandish

flourish n การแกว่งไม้แกว่งมือเพื่อให้คนอื่นสนใจ

flourish n สำนวนสละสลวย

flourish n การแสดงโอ้อวด
ความหมายเหมือนกับ: ostentatious display

flourish n การตกแต่งตัวอักษรด้วยการขมวดหัวหรือใช้เส้นโค้ง
ความหมายเหมือนกับ: curlicue , embellishment

flourish n การประโคม
ความหมายเหมือนกับ: fanfare

flourishing adj ซึ่งเจริญรุ่งเรือง
ความหมายเหมือนกับ: thriving , prospering

floury adj ปกคลุมไปด้วยแป้ง

self-rising flour n ผงฟู
ความหมายเหมือนกับ: leavenค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top