essay

แปลว่า


n ความพยายาม (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: attempt , endeavor , trial
คำที่เกี่ยวข้อง: การทำให้สำเร็จ
n ความเรียง
ความหมายเหมือนกับ: article , composition
คำที่เกี่ยวข้อง: ข้อเขียน , บทความ , เรียงความ
vt ทดสอบ
ความหมายเหมือนกับ: test
vt พยายาม (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: attempt , endeavor , try


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top