enthusiastic

แปลว่า


adj กระตือรือร้น
ความหมายเหมือนกับ: ardent , fervent , zealous
คำที่เกี่ยวข้อง: แสดงความสนใจ , แสดงความกระตือรือร้น
คำตรงข้าม: reluctant