ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-enthusiastic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น enthusiastic, *enthusiastic*,

-enthusiastic- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where I come from, people aren't that enthusiastic about their place.ที่ฉันมาจาก คนไม่กระตือรือร้นเกี่ยวกับการที่ พวกเขามาจาก
In their enthusiastic cloudในศรัทธาลมๆแล้งๆของพวกเขา?
He was really enthusiastic when we met him at Obelt-san's place.เค้าตื่นเต้นมากเลยตอนที่เราเจอเค้าที่บ้านโอเบ็ท
She is an enthusiastic supporter of Kira and she was in the studio that day.เธอเป็นผู้สนับสนุนคิระและสตูดิโอเมื่อวานนี้
Argh, you were too enthusiastic and pumped up the volume too much !โอย เธอนี่กระตือรือร้นเกินเหตุจนปั๊มลมเข้าไปมากเกิน
Surprisingly, I am not so enthusiastic than you, - it minuahan this intimidation.น่าตกใจจริงๆที่ฉันไม่ได้จริงจัง มากกว่าคุณ ก็มันจะมารบกวนเราหนิ
Now, in a couple of hours, I will have a warrant to search your garage and your little clubhouse, and we'll see how enthusiastic you are then.ตอนนี้ ในอีกไม่กี่ชั่วโมง ฉันจะได้รับหมายศาล เข้าตรวจค้นอู่ของนาย และคลับเฮาส์อันเเสนเล็กๆของนาย แล้วเราจะได้เห็นความกระตือรือล้นของนาย หลังจากนั้น
And since the enthusiastic new DA has put all my competitors out of business...อัยการคนใหม่ไฟแรง เล่นงานจนคู่แข่งผม เจ๊งไปหมด
[laughs] I'm glad you're enthusiastic about it.[หัวเราะ]ผมดีใจ ที่คุณกระตือรือร้นกะมัน
I am not enthusiastic about this marriage.ฉันไม่ค่อยจะพอใจกับงานแต่งหรอกนะ
Well, you weren't very enthusiastic about ours, either.คุณก็ไม่ค่อยพอใจกับงานแต่งของพวกเราเหมือนกัน
Jason's a newcomer to our flock, but he's been most enthusiastic about the message.เจสันยังใหม่สำหรับพวกเรา แต่เขากระตือรือร้นมากเลย

-enthusiastic- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛称[shèng chēng, ㄕㄥˋ ㄔㄥ, 盛称 / 盛稱] enthusiastic praise; to praise highly

-enthusiastic- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイテンション[, haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with
力が入る[ちからがはいる, chikaragahairu] (exp,v5r) (1) (See 力を入れる) to be filled with strength; to be filled with effort; to be under strain; to be under pressure; (2) to be enthusiastic about; (3) be tired (in sumo, ironic)
意気込む[いきごむ, ikigomu] (v5m,vi) to be enthusiastic about; (P)
掛け声(P);掛声;かけ声[かけごえ, kakegoe] (n,vs) yell used to time or encourage activity (e.g. "Heave ho!", "On three ... One, two, three!" in English); enthusiastic shout from the audience (e.g. in kabuki); shouting (in concerts); (P)
激賞[げきしょう, gekishou] (n,vs) enthusiastic praise
熱っぽい[ねつっぽい, netsuppoi] (adj-i) (1) feverish; (2) enthusiastic
熱血教師[ねっけつきょうし, nekketsukyoushi] (n) enthusiastic schoolteacher
研究熱心[けんきゅうねっしん, kenkyuunesshin] (adj-na) of inquiring mind; eager to study; enthusiastic in studying
腐女子[ふじょし, fujoshi] (n) (sl) (See やおい) a girl who is very enthusiastic about comics featuring male homoeroticism
調子付く;調子づく[ちょうしづく, choushiduku] (v5k,vi) to warm up to; to become enthusiastic about; to be elated
貴腐人[きふじん, kifujin] (n) (sl) (See 腐女子) a woman who is very enthusiastic about comics featuring male homoeroticism

-enthusiastic- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟแรง[adj.] (fai raēng) EN: enthusiastic FR: enthousiaste ; tout feu tout flamme
ขะมักเขม้น[adj.] (khamakkhamē) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous ; energetic ; diligent ; determined FR: consciencieux ; sérieux
ขมีขมัน[v.] (khamīkhaman) EN: be enthusiastic ; rush ; hurry ; hustle FR:
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic FR:
คลั่งไคล้[adj.] (khlangkhlai) EN: infatuated (with) ; crazy about ; besotted (by/with) ; extremely enthusiastic about ; mad about FR:
กระตือรือร้น[v.] (krateūreūro) EN: be enthusiastic ; be eager to FR:
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūro) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent ; energetic FR: enthousiaste ; fervent ; ardent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -enthusiastic-
Back to top