diminish

แปลว่า


vt ทำให้ลดลง
ความหมายเหมือนกับ: decrease
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้น้อยลง , ทำให้เล็กลง
คำตรงข้าม: increase , intensify
vi ทำให้ลดลง
ความหมายเหมือนกับ: decrease
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้น้อยลง , ทำให้เล็กลง
คำตรงข้าม: increase , intensify