devote

แปลว่า


vt มอบให้
ความหมายเหมือนกับ: sacrifice
คำที่เกี่ยวข้อง: อุทิศ , สละ

ตัวอย่างประโยค


He devoted his life to the study of science. เขาอุทิศชีวิตให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์