correspondent

แปลว่า


n นักข่าว
ความหมายเหมือนกับ: newspaperman , newspaperwoman , newswriter , pressman
n ผู้ติดต่อจดหมาย
ความหมายเหมือนกับ: letter writer
adj เหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: analogous , corresponding
คำที่เกี่ยวข้อง: คล้ายกัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top