car

แปลว่า


n รถยนต์
ความหมายเหมือนกับ: automobile , auto , motor car
คำที่เกี่ยวข้อง: รถ , พาหนะ

ตัวอย่างประโยค


I'm in the car right now. ฉันอยู่ในรถตอนนี้
I bought a blue car today. วันนี้ฉันซื้อรถคันสีฟ้า
I drive a blue car to work. ฉันขับรถคันสีฟ้าไปทำงาน
Can I pay for check or credit card? ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
I wish I had enough money to buy a new car. ฉันปรารถนาให้ตนเองมีเงินสำหรับซื้อรถใหม่สักคัน

หมวดคำ