assess

แปลว่า


vt กำหนดค่า
ความหมายเหมือนกับ: evaluate , estimate
คำที่เกี่ยวข้อง: ตีค่า , ประเมินค่า
vt ประเมิน
คำที่เกี่ยวข้อง: ประเมินราคา

คำที่มี "assess" ในคำ


assessable adj ที่ประเมินค่าได้

assessment n การประเมินค่า

assessor n ผู้ประเมินค่า
ความหมายเหมือนกับ: appraiser

reassess vt คิดทบทวนใหม่
ความหมายเหมือนกับ: reappraiseค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top