assess

แปลว่า


vt กำหนดค่า
ความหมายเหมือนกับ: evaluate , estimate
คำที่เกี่ยวข้อง: ตีค่า , ประเมินค่า
vt ประเมิน
คำที่เกี่ยวข้อง: ประเมินราคา