acute

แปลว่า


adj ฉลาด
ความหมายเหมือนกับ: shrewd , clever
คำที่เกี่ยวข้อง: มีไหวพริบดี
adj ฉับพลัน
คำที่เกี่ยวข้อง: เฉียบพลัน
adj รุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: severe , serious
คำที่เกี่ยวข้อง: หนัก , ร้ายแรง , อย่างแรง , สาหัส
adj แหลม
ความหมายเหมือนกับ: sharp-pointed
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มีปลายแหลม