ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wash*, -wash-

wash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wash (vt.) ล้างออกไป See also: ซัก, ล้าง, ซักล้าง, ชะล้าง Syn. clean, cleanse, lave Ops. dirty
wash (vt.) สามารถซักได้ (โดยไม่หดและสีไม่ตก)
wash (vt.) ทำความสะอาดโดยการเลีย
wash (vi.) ทำความสะอาดโดยการเลีย
wash (vt.) ทำให้เปียกชื้น (ทางวรรณคดี) Syn. dampen, moisten, wet Ops. dry
wash (vt.) ทำให้บริสุทธิ์ (โดยแยกสิ่งที่ไม่ดีออก)
wash (vt.) แยกแร่
wash (n.) การชำระล้าง See also: การล้าง, การซักล้าง
wash (n.) เสื้อผ้าที่ต้องซัก
wash (n.) ผลิตภัณฑ์สำหรับผิว
wash (n.) การไหลของน้ำ
wash and iron (vt.) ซักรีด See also: ซัก Syn. cleanse
wash away (phrv.) ทำลาย Syn. wash out
wash away (phrv.) ชำระล้าง See also: ล้าง
wash bowl (n.) กะละมังซักผ้า
wash down (phrv.) ล้างทำความสะอาด See also: ล้างน้ำ
wash down (phrv.) เซาะ (ดิน) See also: ชะล้าง, พัดพา
wash down (phrv.) กลืนด้วยน้ำ
wash goods (n.) เสื้อผ้าที่ซักได้
wash of (phrv.) ไม่รับผิดชอบ
wash off (phrv.) ล้างออกด้วยน้ำ See also: ล้างน้ำ Syn. come off, come out, get off
wash out (phrv.) ล้างออกด้วยน้ำ See also: ชำระล้างด้วยน้ำ Syn. wash off
wash out (phrv.) ทำลาย See also: ทำให้เสียหาย Syn. wash away
wash out (phrv.) ยับยั้ง (เพราะฝนตก) See also: ทำให้ยุติ
wash out (phrv.) ล้มเหลว
wash over (phrv.) (น้ำ) ไหลข้าม See also: ไหลอยู่เหนือ
wash over (phrv.) เข้าถึง (จิตใจ) ของ
wash overboard (phrv.) ทำให้ตกหรือหล่นจากเรือ
wash up (phrv.) ล้างออก (สิ่งของ) See also: ชะล้าง
wash up (phrv.) ล้างอวัยวะ
wash up (phrv.) พัดเข้าฝั่ง See also: ซัดหาฝั่ง
wash-and-wear (adj.) ที่ซักง่าย แห้งง่าย และไม่ต้องรีดมาก
wash-cloth (n.) ผ้าผืนเล็กสำหรับเช็ดทำความสะอาดใบหน้า Syn. flannel
washable (adj.) ที่สามารถซักได้ (โดยสีไม่ตก)
washbasin (n.) อ่างล้างหน้า See also: อ่างล้างมือ Syn. washbowl
washboard (n.) กระดานซักเสื้อผ้า
washbowl (n.) อ่างล้างหน้า See also: อ่างล้างมือ Syn. washbasin
washcloth (n.) ผ้าที่ใช้สำหรับเช็ดตัวและหน้า Syn. facecloth, washrag
washday (n.) วันซักเสื้อผ้า (มักเป็นวันเดียวกันในแต่ละสัปดาห์)
washed up (idm.) ลม หรือคลื่นนำพามา See also: ทำให้หมดอาชีพ
English-Thai: HOPE Dictionary
wash(วอช) vt. vi. ล้าง,ชะล้าง,ซัก,ซักล้าง,ซัด,เซาะ,สระ (ผม) ,กลั้ว,โกรก,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก n. การล้าง,การซัก,เสื้อผ้าที่ซัก,น้ำยาซักล้าง,น้ำยาสระผม,ระลอก,น้ำบ้วนปาก,น้ำเสียจากครัว,ร้านซักรีด adj. ซักได้โดยไม่หดและสีไม่ตก -Phr. (wash up ล้างหน้า)
wash goodsn. สิ่งทอที่ซักแล้วสีไม่ตกหรือไม่เสื่อมเสีย
wash-and ###SW. wear (วอช'อันแวร์) adj. เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ซักได้และแห้งเร็วโดยไม่ต้องรีด หรือรีดแต่เพียงเล็กน้อย,ซักแห้ง
wash-basin(วอช'เบซิน) n. อ่างล้างหน้า
wash-up(วอช'อัพ) n. การล้าง,การซัก,การชะล้าง
washable(วอช'ชะเบิล) adj. ซักได้โดยไม่หดและสีไม่ตก,ทนต่อการซัก, See also: washability n.
washboard(วอช'บอร์ด) n. กระดานซักเสื้อผ้า,กระดานกันลื่น,กระดานเชิงฝาผนัง
washbottle(วอช'บอทเทิล) n. ขวดล้าง
washbowl(วอช 'โบล) n. อ่างล้างหน้า
washcloth(วอช'คลอธ) n. ผ้าเช็ดตัว,ผ้าขี้ริ้ว,ผุ้ถูกและเช็ดถ้วยชามภาชนะ
washed-out(วอชดฺ'เอาทฺ) adj. สีตก,เหนื่อยอ่อน,เหน็ดเหนื่อย,หน้าตาหงอยเหงา,ซึ่งถูกน้ำเซาะหรือซัดพังหรือกร่อนลง, Syn. pale,faded
washed-up(วอช ดฺ'อัพ) adj. ล้มเหลวสิ้นเชิง,ล้างสะอาดหมดจด,ตัดไมตรี, Syn. through
washer(วอช'เชอะ) n. ผู้ซัก,ผู้ล้าง,เครื่องซักผ้า,เครื่องล้าง, See also: washerless,adj.
washer-drier(วอช'เชอะไดรเออะ) n. เครื่องซักผ้าและทำให้แห้งในเครื่องเดียวกัน
washerman(วอช'เชอะเมิน) n. คนซักเสื้อผ้า,คนรับจ้างซักเสื้อผ้า pl. =washermen, Syn. laundryman
washerwoman(วอช'เชอะวูเมิน) n. หญิงซักเสื้อผ้า,หญิงรับจ้างซักเสื้อผ้า pl. washerwomen
washing(วอชดฺ'ชิง) n. การซัก,การล้าง,การชะล้าง,เสื้อผ้าที่ซักด้วยกันในครั้งหนึ่ง ๆ ,การล้างบาป,สิ่งที่ได้จากการล้าง,คราบของเหลว
washing leathern. หนังขัดถู
washing machinen. เครื่องซักผ้า
washing powdern. ผงซักฟอก
washing sodan. โซเดียมคาร์บอนเนตหรือโซดาซักผ้า
washout(วอช'เอาทฺ) n. การชะล้างพื้นผิวของโลกโดยกระแสน้ำ,ความล้มเหลวสิ้นเชิง
washrag(วอช'แรก) n. ผ้าขี้ริ้ว,ผ้าถูและเช็ดถ้วยชาม
washroom(วอช'รูม) n. ห้องล้างชาม,ห้องส้วม,ห้องน้ำ,ห้องอาบน้ำ
washwoman(วอช'วูมเมิน) n. =washerwoman pl. washwomen
washy(วอช'ชี) adj. จางเกินไป,เจือจางเกินไป,บาง,ซีด,สีซีด, See also: washiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
wash(n) การซัก,การล้าง,ยาสระผม,น้ำยาบ้วนปาก
washboard(n) กระดานซักผ้า,อ่างล้างหน้า,ไม้ขนาบผนัง
washer(n) คนซัก,คนล้าง,เครื่องซักผ้า,เครื่องล้างจาน
washerwoman(n) หญิงรับจ้างซักผ้า
washing(n) การซัก,การล้าง,เสื้อผ้าที่ซัก,คราบของเหลว
WASHING washing machine(n) เครื่องซักผ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wash๑. ยาน้ำใช้ทา๒. ยาล้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wash loadwash load, ตะกอนชะล้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Washbowlsอ่างล้างมือ [TU Subject Heading]
Washing machine industryอุตสาหกรรมเครื่องซักผ้า [TU Subject Heading]
Washing powdersผงซักฟอก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดสีฉวีวรรณ (v.) wash See also: rub, scrub, do beauty treatment Syn. ชำระล้าง, ล้าง, ขัดถู
ชำระร่างกาย (v.) wash See also: bathe, shower, take a bath/shower, Syn. ล้างตัว, ทำความสะอาดร่างกาย, ชำระล้างร่างกาย, อาบน้ำ
ชำระล้างร่างกาย (v.) wash See also: bathe, shower, take a bath/shower, Syn. ล้างตัว, ทำความสะอาดร่างกาย, อาบน้ำ
ซัก (v.) wash See also: clean, launder Syn. ซักล้าง, ฟอก
ซักผ้า (v.) wash See also: do one´s washing
ซักล้าง (v.) wash See also: clean, rinse Syn. ชะล้าง, ล้าง, ฟอก, ซักฟอก
ทำความสะอาดร่างกาย (v.) wash See also: bathe, shower, take a bath/shower, Syn. ล้างตัว, ชำระล้างร่างกาย, อาบน้ำ
ฟอก (v.) wash See also: bleach, lighten, whiten Syn. ขัด, ถู
ล้างตัว (v.) wash See also: bathe, shower, take a bath/shower, Syn. ทำความสะอาดร่างกาย, ชำระล้างร่างกาย, อาบน้ำ
ล้างน้ำ (v.) wash See also: clean, rinse, cleanse
สระ (v.) wash See also: shampoo, rinse, cleanse
อาบน้ำ (v.) wash See also: bathe, shower, take a bath/shower, Syn. ล้างตัว, ทำความสะอาดร่างกาย, ชำระล้างร่างกาย
ซาว (v.) wash (rice) See also: stir (rice) with hand and wash with water, rinse Syn. ล้างน้ำ
ล้างรถ (v.) wash a car
ซักฟอก (v.) wash clothes See also: launder, clean Syn. ซักล้าง, ชะล้าง, ล้าง, ทำความสะอาด
ฟอกผ้า (v.) wash clothes Syn. ซักผ้า
ล้าง (v.) wash clothes See also: launder, clean, scrub, cleanse, scour, bathe Syn. ชะล้าง
ล้างจาน (v.) wash dishes
ล้างหน้า (v.) wash one´s face Syn. ล้างหน้าล้างตา
ล้างหน้าล้างตา (v.) wash one´s face Syn. ล้างหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He has his car washed every weekเขานำรถไปล้างทุกสัปดาห์
I've already washed my hands of all thisฉันล้างมือ(ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป)จากเรื่องเหล่านี้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll wash and sew and sweep and cook and...ฉันจะล้างและเย็บและกวาด และปรุงอาหารและ
Do ya have to wash where it doesn't show?อย่า ya ต้องล้างที่จะไม่แสดง?
I'd like to see anybody make me wash if I didn't wanna.ฉันต้องการที่จะเห็นใคร ทำให้ฉันล้างถ้าฉันไม่ได้ ต้องการที่จะ
Why, Rhett, how many times have I told you to wash up after weekly cross-burning?ฉันบอกกี่ครั้งให้อาบน้ำ... หลังถูกย่างสด
What do they usually do? Wash up, or float up, or what?เเล้วปกติมันจะเป็นยังไง ลอยเข้าฝั่ง หรือขึ้นอืด หรืออะไร
I must have driven through a car wash with my windows open?ผม ๆ ผมคงจะเข้าล้างรถ ตอนเปิดหน้าต่างน่ะ
You want I should wash the dead bugs off the windshield?คุณต้องการให้ผมล้างแมลงจากกระจกบังลม
I wash my sheets every day.ฉันล้างผ้าปูที่นอนทุกวัน
Quick, take a bucket of water and wash away all these bloody palm prints on the wall!เร็วเข้า, เอาถังน้ำมา แล้วลบรอยฝ่ามือเลือดบนกำแพงนี่ออกไปให้หมดซะ!
It's not good to use hot water to wash your feet at night.มันไม่ดีหรอกนะที่จะเอาน้ำร้อนมาล้างเท้าตอนกลางคืน.
I used to wash my feet with hot water when I was young. And I would wet my bed once I wash my feet.ข้าเคยล้างเท้าด้วยน้ำร้อนตอนยังเด็กๆ แล้วข้าก็ฉี่รดที่นอนเวลาข้าล้างเท้าด้วยน้ำร้อน.
Supper's nearly ready. Go wash your hands and face and go sit down at the table.ไปล้างมือล้างหน้าแล้วนั่งที่โต๊ะสิ

wash ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流失[liú shī, ㄌㄧㄡˊ ㄕ, 流失] drainage; to run off; to wash away
[wò, ㄨㄛˋ, 沃] fertile; rich; to irrigate; to wash (of river)
水墨画[shuǐ mò huà, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, 水墨画 / 水墨畫] ink and wash painting
淘汰[táo tài, ㄊㄠˊ ㄊㄞˋ, 淘汰] to wash out; elimination (by selection); natural selection; to knock out (in a competition); to die out; to phase out
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 渲] wash (color)
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 盥] wash (especially hands)
淘箩[táo luó, ㄊㄠˊ ㄌㄨㄛˊ, 淘箩 / 淘籮] basket (for washing rice)
洗脸盆[xǐ liǎn pén, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, 洗脸盆 / 洗臉盆] washbowl; basin for washing hands and face
洗脸盆洗盆[xǐ liǎn pén xǐ pén, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ ㄒㄧˇ ㄆㄣˊ, 洗脸盆洗盆 / 洗臉盆洗盆] washbowl
脸盆[liǎn pén, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, 脸盆 / 臉盆] washbowl; basin for washing hands and face
洗脑[xǐ nǎo, ㄒㄧˇ ㄋㄠˇ, 洗脑 / 洗腦] brainwash
国会山[Guó huì shān, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄢ, 国会山 / 國會山] Capitol Hill, Washington, D.C.
洗碗机[xǐ wǎn jī, ㄒㄧˇ ㄨㄢˇ ㄐㄧ, 洗碗机 / 洗碗機] dishwasher
没精打彩[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 没精打彩 / 沒精打彩] listless; dispirited; washed out
没精打采[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 没精打采 / 沒精打采] listless; dispirited; washed out; also written 沒精打彩|没精打彩
乔治・华盛顿[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ· Hua2 sheng4 dun4, 乔治・华盛顿 / 喬治・華盛頓] George Washington (1732-1799), first US president
乔治城大学[Qiáo zhì chéng dà xué, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 乔治城大学 / 喬治城大學] Georgetown university in Washington D.C., famous as quality Jesuit university and for its basketball team
无精打采[wú jīng dǎ cǎi, ˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 无精打采 / 無精打採] listless; in low spirits; washed out; downcast
[fěn, ㄈㄣˇ, 粉] powder; cosmetic face powder; food prepared from starch; noodles or pasta made from any kind of flour; whitewash; white; pink
洗冤集录[Xǐ yuān jí lù, ㄒㄧˇ ㄩㄢ ㄐㄧˊ ㄌㄨˋ, 洗冤集录 / 洗冤集錄] Record of Washed Grievances (1247) by Song Ci 宋慈, said to be the world's first legal forensic text
洗涤[xǐ dí, ㄒㄧˇ ㄉㄧˊ, 洗涤 / 洗滌] rinse; wash; washing
精疲力尽[jīng pí lì jìn, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 精疲力尽 / 精疲力盡] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
精疲力竭[jīng pí lì jié, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 精疲力竭] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
驻华盛顿[zhù Huá shèng dùn, ㄓㄨˋ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ, 驻华盛顿 / 駐華盛頓] stationed in Washington
洗手间[xǐ shǒu jiān, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ, 洗手间 / 洗手間] toilet; lavatory; washroom
[yí, ㄧˊ, 匜] washbasin with a tubular handle
垫圈[diàn quān, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 垫圈 / 墊圈] washer (on bolt)
洗刷[xǐ shuā, ㄒㄧˇ ㄕㄨㄚ, 洗刷] wash; brush; scrub
洗衣机[xǐ yī jī, ㄒㄧˇ ㄧ ㄐㄧ, 洗衣机 / 洗衣機] washer; washing machine
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 洴] wash; bleach (fabric)
[dí, ㄉㄧˊ, 涤 / 滌] wash; cleanse
盥洗[guàn xǐ, ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧˇ, 盥洗] washing facilities; handbasin
华盛顿[Huá shèng dùn, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ, 华盛顿 / 華盛頓] Washington (name); George Washington (1732-1799), first US president; Washington State; Washington D.C. (US federal capital)
华盛顿州[Huá shèng dùn zhōu, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄓㄡ, 华盛顿州 / 華盛頓州] Washington State
华盛顿时报[Huá shèng dùn Shí bào, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄕˊ ㄅㄠˋ, 华盛顿时报 / 華盛頓時報] Washington Times (newspaper)
华盛顿特区[Huá shèng dùn tè qū, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄊㄜˋ ㄑㄩ, 华盛顿特区 / 華盛頓特區] Washington D.C. (US federal capital)
华盛顿邮报[Huá shèng dùn Yóu bào, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄧㄡˊ ㄅㄠˋ, 华盛顿邮报 / 華盛頓郵報] Washington Post (newspaper)
棒槌[bàng chuí, ㄅㄤˋ ㄔㄨㄟˊ, 棒槌] wooden club (used to beat clothes in washing)
宋慈[Sòng Cí, ㄙㄨㄥˋ ㄘˊ, 宋慈] Song Ci (1186-1249), Southern Song lawyer, editor of Record of Washed Grievances 洗冤集錄|洗冤集录 (1247), said to be the world's first legal forensic text

wash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぎ汁;磨ぎ汁;磨汁[とぎじる;とぎしる, togijiru ; togishiru] (n) water that has been used to wash rice
一洗[いっせん, issen] (n,vs) thoroughly wash away
御手洗川[みたらしがわ, mitarashigawa] (n) river in which worshippers wash their hands (and rinse their mouth) prior to entering a shrine
手を引く;手をひく[てをひく, tewohiku] (exp,v5k) (1) to withdraw from (a deal); to wash one's hands of; (2) to lead by the hand
打ち上げる(P);打上げる;打ち揚げる;打揚げる[うちあげる, uchiageru] (v1,vt) (1) to launch; to shoot up; (2) (of waves) to dash; to wash up (ashore); (3) to finish (e.g. a theater run, sumo tournament); to close; (4) to report (to boss, etc.); (P)
打ち寄せる[うちよせる, uchiyoseru] (v1) to break onto (shore); to wash ashore; to attack
押し流す;押流す;押しながす[おしながす, oshinagasu] (v5s,vt) to wash away
汗を流す[あせをながす, asewonagasu] (exp,v5s) (1) to work hard; to sweat; (2) to wash off one's sweat
泡洗車[あわせんしゃ, awasensha] (n) car wash (esp. hand car wash)
洗い上げる[あらいあげる, araiageru] (v1,vt) to finish washing; to wash well; to investigate thoroughly; (P)
洗い去る[あらいさる, araisaru] (v5r) to wash away
洗い流す[あらいながす, arainagasu] (v5s,vt) to wash away; to rinse off
洗い清める[あらいきよめる, araikiyomeru] (v1) to wash clean; to cleanse
洗い立てる[あらいたてる, araitateru] (v1,vt) (1) to examine closely; to check up on; to ferret out; (2) to wash carefully
洗い落とす[あらいおとす, araiotosu] (v5s) to wash off; to wash out
洗車[せんしゃ, sensha] (n,vs) car wash
洗車場[せんしゃじょう, senshajou] (n) car wash
洗面[せんめん, senmen] (n,vs) wash up (one's face); have a wash; (P)
流し込む[ながしこむ, nagashikomu] (v5m,vt) (1) to pour into; to wash down; (2) {comp} to insert (e.g. into a data stream)
流す[ながす, nagasu] (v5s,vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P)
浚う(P);渫う[さらう, sarau] (v5u,vt) to sweep away; to wash away; to dredge; (P)
濯ぐ;漱ぐ;雪ぐ[すすぐ;ゆすぐ(濯ぐ;雪ぐ);そそぐ(濯ぐ;雪ぐ), susugu ; yusugu ( taku gu ; yuki gu ); sosogu ( taku gu ; yuki gu )] (v5g,vt) (1) to rinse; to wash out; (2) (esp. 雪ぐ) to have one's revenge; to wipe out a disgrace
研ぐ(P);磨ぐ;砥ぐ[とぐ, togu] (v5g,vt) (1) to sharpen; to hone; to whet; to grind; (2) (esp. 磨ぐ) to wash (rice); (3) to scour; to polish; to burnish; (P)
硯洗い[すずりあらい, suzuriarai] (n) (obsc) (See 七夕) event where schoolchildren wash their inkstones, brushes and desks the night before Tanabata to pray for success in their studies
足を洗う[あしをあらう, ashiwoarau] (exp,v5u) (1) to quit (a shady business); to wash one's hands of; to cut one's ties with; to turn over a new leaf; to go straight; (2) to wash one's feet
雨天中止[うてんちゅうし, utenchuushi] (exp) cancelled because of rain; wash out
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus)
ウォッシャブル[, uosshaburu] (adj-f) washable
ウオッシャブル[, uosshaburu] (adj-no) washable
ウォッシュアンドウエア;ウォッシュアンドウェア;ウオッシュアンドウエア[, uosshuandouea ; uosshuandouea ; uosshuandouea] (n) wash-and-wear
うがい薬;嗽薬[うがいぐすり, ugaigusuri] (n) mouthwash
ご機嫌麗しい;御機嫌麗しい[ごきげんうるわしい, gokigen'uruwashii] (adj-i) in good humor (humour)
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine
ストーンウォッシュ(P);ストーンウオッシュ[, suto-n'uosshu (P); suto-n'uosshu] (n) stone wash; stonewashed (jeans, etc.); (P)
ダイス回し[ダイスまわし, daisu mawashi] (n) (See ダイス・2) diestock; die handle
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
どういう風の吹き回しか[どういうかぜのふきまわしか, douiukazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on?
どうした風の吹き回しか[どうしたかぜのふきまわしか, doushitakazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on?
ねじ回し;螺子回し[ねじまわし, nejimawashi] (n) screwdriver
ノーアイロン[, no-airon] (n) drip-dry; no-iron; wash-and-wear
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver
ワッシャ[わっしゃ, wassha] washer
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT
対話処理[たいわしょり, taiwashori] interactive processing
対話式[たいわしき, taiwashiki] interactive (a-no)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] Thai: โศกเศร้าเสียใจ English: sad
目薬[めぐすり, megusuri] Thai: นำ้ยาล้างตา English: eyewash

wash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะ[v.] (cha) EN: cleanse ; wash away ; erode ; corrode FR:
ชำระ[v.] (chamra) EN: wash ; clean ; have an ablution FR: nettoyer ; laver ; épurer
ชำระล้าง[v. exp.] (chamra lāng) EN: clean ; wash ; cleanse ; rinse ; ablute FR:
ชำระร่างกาย[v. exp.] (chamra rāng) EN: wash ; bathe ; shower ; take a bath ; take a shower FR: prendre un bain
ฟอก[v.] (føk) EN: wash ; bleach ; lighten ; whiten FR: laver ; savonner
ฟอกผ้า[v. exp.] (føk phā) EN: wash clothes FR: laver le linge
ฟอกสบู่[v.] (føk sabū) EN: soap ; lather with soap ; wash with soap FR: savonner ; laver au savon
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet ; bog (vulg.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
การกร่อนแบบพื้นผิว[n. exp.] (kān krǿn ba) EN: slope wash ; sheet flood erosion ; unconcentrated wash ; rain wash ; surface wash FR:
ขัดสีฉวีวรรณ[v. exp.] (khat sī cha) EN: give oneself a beauty treatment ; wash FR:
โกรก[v.] (krōk) EN: leach ; pour ; wash ; rush down ; gush down FR: verser
ละลอก[n.] (laløk) EN: wavelet ; ripple ; wash ; surge ; wave FR: ride [f] ; ondulation [f]
ล้าง[v.] (lāng) EN: wash ; clean ; scrub ; bathe FR: laver ; nettoyer ; récurer
ล้างบาป[v. exp.] (lāng bāp) EN: expiate one's sins ; wash away one's sins ; cleanse sins FR: expier ses fautes ; absoudre ; se laver de ses péchés ; laver ses péchés
ล้างจาน[v. exp.] (lāng jān) EN: wash the dishes ; do the dishes FR: faire la vaisselle ; laver la vaisselle ; laver les assiettes ; faire la plonge (fam.)
ล้างจานชาม[v. exp.] (lāng jān ch) EN: wash the dishes FR: faire la vaisselle ; laver les assiettes
ล้างมือ[v. exp.] (lāngmeū) EN: wash one's hands FR: laver les mains ; se laver les mains
ล้างมือ[v. exp.] (lāngmeū) EN: wash one's hands of something ; take no further responsibility FR: se laver les mains (de qqch.) ; s'en laver les mains ; se dégager de toute responsabilité
ล้างมือให้สะอาด[v. exp.] (lāngmeū hai) EN: wash one's hands FR: se laver les mains
ล้างหน้า[v. exp.] (lāng nā) EN: wash one's face FR: se laver le visage ; se débarbouiller ; faire sa toilette
ล้างหน้าล้างตา[xp] (lāng nā lān) EN: wash one's face FR: se laver le visage
ล้างน้ำ[v. exp.] (lāng nām) EN: wash ; clean ; rinse ; cleanse FR: laver ; passer à l'eau
ล้างปาก[v. exp.] (lāng pāk) EN: gargle ; wash the mouth FR: se rincer la bouche
ล้างรถ[v. exp.] (lāng rot) EN: wash a car FR: laver un véhicule ; laver une voiture
ลงคราม[v. exp.] (longkhrām) EN: blue ; add bluing to the wash FR: bleuir
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; poke a hole ; be obliterated FR: supprimer ; abolir
ลูบเนื้อลูบตัว[v.] (lūpneūalūpt) EN: bathe the upper part of one's body ; wash the upper part of one's body ; wash one's chest FR:
ลูบตัว[v.] (lūptūa) EN: bathe the upper part of one's body ; wash the upper part of one's body ; wash one's chest FR:
ผ้าขนหนู[n.] (phākhonnū) EN: towel ; terry cloth ; wash cloth ; bath towel ; flannel FR: serviette de bain [f]
ผ้าขนหนูเช็ดหน้า[n. exp.] (phākhonnū c) EN: face cloth ; wash cloth (Am.) FR: gant de toilette [m]
ระลอก[n.] (raløk) EN: ripples ; surges ; small wave ; wash of a power-boat FR: vague [f] ; onde [f] ; ride [f]
สระ[v.] (sa) EN: wash ; shampoo ; rinse ; cleanse FR: shampouiner ; laver ; rincer
ซัก[v.] (sak) EN: wash ; launder FR: laver ; blanchir
ซักฟอก[v.] (sakføk) EN: wash clothes ; launder ; clean FR: lessiver
ซักล้าง[v. exp.] (sak lāng) EN: wash FR:
ซักผ้า[v. exp.] (sak phā) EN: wash ; do one's washing FR: laver le linge ; faire la lessive
ซักรีด[v. exp.] (sak rīt) EN: wash and iron clothes FR: laver et repasser le linge
ซาว[v.] (sāo) EN: wash ; rince ; stir and wash with hand FR: rincer
สระผม [v. exp.] (sa phom) EN: wash the hair ; shampoo the hair FR: laver les cheveux ; se laver les cheveux
เซาะ[v.] (sǿ) EN: erode ; undermine ; scour out ; wash out ; chisel ; gouge out FR: ronger ; éroder

wash ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haarewaschen {n}hair wash
Kegelscheibe {f}bevel washer
Gehirnwäsche {f}brain washing
Pufferscheibe {f}buffer washer
Abwaschlappen {m}washcloth
Spannscheibe {f}conical spring washer; tension disc
Napfdichtung {f}cup gasket; plunger washer
Tellerdichtung {f}cup gasket; plunger washer
Niete {f}; unfähige Person | Nieten in Nadelstreifendead loss; wash-out | incompetent managers
Tellerfeder {f} [techn.]dished washer; Belleville washer
Everettbülbül {m} [ornith.]Yellow-washed Bulbul
Zahnscheibe {f} [techn.]external teeth lock washer
Waschechtheit {f}fastness to washing
überflutet; überspült {adj}awash
Sicherungsscheibe {f} [techn.]lock washer
Dichtscheibe {f}packing washer; sealing disc
Geschirrspülmittel {n} (für Geschirrspülmaschine)rinsing fluid; rinse aid; dishwasher powder; dishwasher tablets
Gummischeibe {f}rubber washer
Federring {m} [techn.] | geschlitzter Federringspring washer | spring lock ring
Federscheibe {f}spring washer
Anlaufscheibe {f}stop disk; thrust washer
Tellerwäscher {m}dishwasher
Waschautomat {m}automatic washing machine
Waschbecken {n}wash basin; basin [Br.]; sink [Am.]
Waschbrettbauch {m}washboard stomach
Waschhandschuhe {pl}washcloths
Feinstschwebstoffe {pl}wash load
Handwaschbecken {n}wash hand basin
Waschleder {n}wash leather
Waschständer {m}wash hand stands
Waschstand {m}wash hand stand
Waschbretteffekt {m}washboard effect
Nasenscheibe {f}washer with external tab
Wässrigkeit {f}washiness
Waschsoda {n}washing soda
Waschtisch {m}washing stand
Waschwasser {n}washing water
Geschirrspülmittel {n}washing-up liquid; dishwashing liquid [Am.]
wässerig; wässrig {adj} | wässeriger; wässriger | am wässerigsten; am wässrigstenwashy | washier | washiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wash
Back to top