ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forbearance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forbearance*, -forbearance-

forbearance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forbearance (n.) ความอดกลั้น See also: ขันติ, ความอดทน, การบังคับจิตใจ, การข่มใจ Syn. patience, tolerance Ops. impatience
English-Thai: HOPE Dictionary
forbearance(ฟอแบ'เรินซฺ) n. การอดทน,การอดกลั้น,การข่มใจ,ขันติ, Syn. restraint
English-Thai: Nontri Dictionary
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
forbearanceการงดใช้สิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But Ashur has earned himself some forbearance.แต่อัชเชอร์ ท่านทำเกินไปหน่อย
It implies self-control and forbearance.บ่งบอกถึงการควบคุมตนเองและขันติ
How tolerance, forbearance, I have a good many times heไม่ได้หรอก ความอดทนข้าก็มีจำกัดนะ
But you did not spare him out of brotherly love, you only did it to show Father that his son is blessed with forbearance.แต่เสด็จพี่ไม่ได้ทรงตัดเขาออก ไปจากความรักระหว่างพี่น้อง เสด็จพี่ทรงทำไปเพื่อให้เสด็จพ่อได้ทอดพระเนตร เห็นว่าโอรสของฝ่าบาทมีความอดทน

forbearance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐心帮助[nài xīn bāng zhù, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄤ ㄓㄨˋ, 耐心帮助 / 耐心幫助] forbearance; tolerance; patient help

forbearance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不作為[ふさくい, fusakui] (n) forbearance
忍辱[にんにく, ninniku] (n) {Buddh} forbearance (in the face of difficulty, persecution, etc.)
勘弁[かんべん, kanben] (n,vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P)
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness
寛容[かんよう, kanyou] (adj-na,n) tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity; (P)
[にん, nin] (n) (arch) endurance; forbearance; patience; self-restraint

forbearance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขันติ ; ขันตี[n.] (khanti ; kh) EN: patience ; forbearance ; tolerance ; endurance ; fortitude ; willingness to listen ; broad mindedness FR:
ความอดกลั้น[n.] (khwām otkla) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām ottho) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude ; tenavity ; grit FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f] ; indulgence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forbearance
Back to top