ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expressway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expressway*, -expressway-

expressway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expressway (n.) ทางด่วน Syn. freeway, superhighway
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand (n.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
English-Thai: HOPE Dictionary
expresswayn. ทางด่วน,สายด่วน,ทางสายด่วน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางด่วน (n.) expressway See also: superhighway
กทพ. (n.) Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand See also: ETA Syn. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (n.) Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand See also: ETA Syn. กทพ.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lend me the expressway toll.ขอยืมค่าทางด่วนหน่อยซิ
They take the Long island expressway and head east to the Hamptons.บางคนเลือกเส้นทางด่วนฝั่งตะวันออก เพื่อมุ่งหน้าสู่ฮัมพ์ตั้นท์
Her community service supervisor dropped her off on the side of the expressway for litter removal and picked her up three hours later.เจ้าหน้าที่คุมประพฤติงานสังคม ปล่อยเธอลง บนข้างทางด่วนเพื่อเก็บขยะ และกลับมารับเธอตอน3ชั่วโมงให้หลัง
A multi-car collision turned shots fired on the crosstown expressway this morning.อุบัติเหตุรถชนกลายเป็นการยิงกัน บนทางด่วนครอสทาวน์เช้านี้
Take the expressway.He's heading to the bayou.
Tsuen Wan Cemetery off the Number 3 Expressway.สุสาน Tsuen Wan ออกไปทางด่วนหมายเลข 3
How about taking the Long Island Expressway, exit 91.งั้นลองใช้ทางหลวงหมายเลข 91 ดูแล้วกัน
Taking fire above and below expressway.การเกิดไฟไหม้บนและด้านล่างทางด่วน
I got something. He's headed for the Star City expressway, probably high-tailing his way back to Central City.ได้เรื่องแล้ว เขากำลังไปที่ทางด่วนสตาร์ ซิตี้

expressway ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高速路[gāo sù lù, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄌㄨˋ, 高速路] highway; expressway; also 高速公路

expressway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
名神高速道路[めいしんこうそくどうろ, meishinkousokudouro] (n) Meishin Expressway
国土開発幹線自動車道[こくどかいはつかんせんじどうしゃどう, kokudokaihatsukansenjidoushadou] (n) national development arterial expressway
東名高速[とうめいこうそく, toumeikousoku] (n) (abbr) (See 東名高速道路) Tokyo-Nagoya Expressway; Tomei Expressway
東名高速道路[とうめいこうそくどうろ, toumeikousokudouro] (n) Tokyo-Nagoya Expressway
エクスプレスウエー[, ekusupuresuue-] (n) expressway; freeway; motorway; highway
フリーウェー[, furi-ue-] (n) freeway; expressway; motorway
自動車道[じどうしゃどう, jidoushadou] (n) expressway; motorway
高速[こうそく, kousoku] (adj-na,n,adj-no) (1) high speed; high gear; (2) (abbr) highway; freeway; expressway; motorway; (P)
高速道路[こうそくどうろ, kousokudouro] (n) highway; freeway; expressway; motorway; (P)

expressway ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)[org.] (Kān Thāngph) EN: Expressway Authority of Thailand (EXAT) FR:
ค่าทางด่วน[n. exp.] (khā thāng d) EN: expressway toll FR: péage autoroutier [m]
มอเตอร์เวย์[n.] (møtoēwē) EN: motorway ; expressway ; freeway FR: route express [f] ; voie rapide [f]
ทางลงด่วนดินแดง[n. exp.] (thāng long ) EN: expressway's Din Daeng exit ; Din Daeng exit of the elevated expressway FR:
ทางพิเศษ[n.] (thāngphisēt) EN: expressway ; highway FR:
กทพ. (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)[abv.] (Køthøphø. () EN: EXAT (Expressway Authority of Thailand) FR:

expressway ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autobahn {f}motorway [Br.]; interstate (highway) [Am.]; expressway
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expressway
Back to top