ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbroken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbroken*, -unbroken-

unbroken ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbroken (adj.) ไม่ขาดตอน See also: ต่อเนื่อง, ไม่ถูกรบกวน Syn. uninterrupted, continuous Ops. broken, fragmented, partial
unbrokenly (adv.) อย่างต่อเนื่อง See also: อย่างสม่ำเสมอ Syn. regularly
unbrokenness (n.) ความต่อเนื่อง See also: การไม่ขาดตอน Syn. sequence
English-Thai: HOPE Dictionary
unbroken(อันโบร'เดิน) adj. ไม่ขาดตอน,ไม่ถูกพิชิต,ไม่เสียหาย,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ครบถ้วน,ต่อเนื่อง,ไม่เชื่อง,ไม่ถูกรบกวน.
English-Thai: Nontri Dictionary
unbroken(adj) ไม่แตก,เป็นทิว,ติดต่อกัน,ไม่เสียหาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. It's clear to me. It's just been one long, unbroken cycle of...ใช่แล้ว พ่อเข้าใจแล้ว มันเป็นวงจรอุบทว์...
The string of missings began unbroken from 2000,การหายตัวเริ่มขึ้นจากปี 2000
We'll form an unbroken line of troopers and scour the ship from bow to stern, checking every corridor, bulkhead and storage unit.เราจะจัดชุดทหารอย่างต่อเนื่อง และทำการค้นหาจากหัวยานยันท้ายยาน เช็คทุกระเบียง,กำแพง และโกดังเก็บของ
This bird is a member of an unbroken line of canaries who have been at Dalton since 1891.นกตัวนี้เป็นสมาชิกของ ฝูงนกขมิ้น ที่อยู่กับ โรงเรียนดัลตัน ตั้งแต่ปี 1891
On the other hand, I could just let you have a peaceful night's sleep with four unbroken limbs.ฉันสามารถจัดแขนอื่นๆให้นายได้นะ จะได้มีความสุขเวลานอน พร้อมกับแขนขาที่หัก
Life is often symbolised by an unbroken circle, infinitely repeating itself.ชีวิตมักจะเป็นสัญลักษณ์ โดยวงกลมติดต่อกัน, เพียบทำซ้ำตัวเอง
In Carl Sagan's original Cosmos series he traced the unbroken thread that stretches directly from the one-celled organisms of nearly four billion years ago to you.ในซีรีส์คอสมอเดิม คาลเสเกน ของ เขาสืบด้ายติดต่อกันที่ทอดยาว โดยตรงจากชีวิตเซลล์หนึ่ง
This one is plunging towards the Sun, gaining speed in an unbroken free fall that lasts hundreds of thousands of years.ดึงดูดความเร็วในฤดูใบ ไม้ร่วงฟรีติดต่อกัน ที่กินเวลานับร้อยนับพัน ๆ ปี เมื่อแรงโน้มถ่วงของดาว เนปจูนให้มันลากจูงอื่น
There's an unbroken thread that stretches across more than three billion years that connects us to the first life that ever touched this world.มีด้ายติดต่อกันที่ทอดยาวข้ามคือ มากกว่าสามพันล้านปี ที่เชื่อมต่อเราไปครั้งแรกในชีวิต
We can read the unbroken record of Earth's atmosphere that extends back over the last 800,000 years.เราสามารถอ่านบันทึกติดต่อ กันของชั้นบรรยากาศของโลก ที่ขยายกลับมาในช่วง 800,000 ปี ในทุกช่วงเวลานั้น
Remember, you are the son of Durotan and Draka, an unbroken line of chieftains.จำไว้ เจ้าคือลูกชายของดูโรแทนและแดร็กก้า สืบสายตรงของหัวหน้าเผ่า
You are the son of Durotan and Draka, an unbroken line of chieftains.เจ้าคือลูกชายของดูโรแทนและแดร็กก้า สืบสายตรงหัวหน้าเผ่า

unbroken ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山峦[shān luán, ㄕㄢ ㄌㄨㄢˊ, 山峦 / 山巒] a mountain range; an unbroken chain of peaks
绵亘[mián gèn, ㄇㄧㄢˊ ㄍㄣˋ, 绵亘 / 綿亘] stretching in an unbroken chain (esp. mountains)
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 绵延 / 綿延] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music)
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 连绵 / 連綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc)

unbroken ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一望;一眸[いちぼう, ichibou] (n,vs) one sweep (of the eye); an unbroken view
荒れ地を拓く[あれちをひらく, arechiwohiraku] (exp,v5k) to open up unbroken land
続く[つづく, tsuduku] (v5k,vi) (1) (See に続く) to continue; to last; to go on; (2) to be unbroken; (3) to occur again and again; (4) to lead to; to connect to; (P)
縷縷;縷々[るる, ruru] (adj-t,adv-to) continuously; unbroken; at great length; in minute detail
脈脈;脈々[みゃくみゃく, myakumyaku] (adj-t,adv-to) (1) continuous; unbroken; ceaseless; (2) pulsating forcefully
連綿[れんめん, renmen] (adj-t,adv-to) unbroken; uninterrupted; on and on; continuous
連綿不断[れんめんふだん, renmenfudan] (n,adj-no) long and uninterrupted (unbroken)
陽爻[ようこう, youkou] (n) (See 爻) yang yao (unbroken line composing one third of a trigram)

unbroken ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นตัว[adj.] (pentūa) EN: unbroken FR:
ไม่ขาดระยะ[adv.] (mai khāt ra) EN: continuously ; endlessly ; unbrokenly ; connectedly; ceaseless FR:

unbroken ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lückenlos {adj}complete; unbroken
Ganzheit {f}unbrokenness
ganz {adv}unbrokenly
ungebrochen {adj}unbroken
unversehrt {adv}unbrokenly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbroken
Back to top