ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thruway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thruway*, -thruway-

thruway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thruway (n.) ถนนกว้างที่มีแนวต้นไม้อยู่ตรงเกาะกลางถนน Syn. expressway
thruway (n.) ทางผ่านตลอด See also: ทางซึ่งไปได้รวดเร็ว Syn. expressway
English-Thai: HOPE Dictionary
thruway(ธรู'เว) n. ทางวิ่งบนถนนสำหรับรถที่วิ่งเร็ว., Syn. throughway
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Picked him up on the thruway outside of Montrose.รับเขาขึ้นมาตอนผ่านทาง -ด้านนอกของมอนท์โรส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thruway
Back to top