ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-terrible-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น terrible, *terrible*,

-terrible- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It was a terrible experienceมันเป็นประสบการณ์ที่แย่มาก
I'm terrible at saving moneyฉันแย่มากๆ ในด้านการเก็บเงิน
It was a terrible jobมันเป็นงานที่แย่มาก
He's a terrible man when he's angryเขาเป็นคนที่น่ากลัวตอนที่เขาโกรธ
I have a terrible hangoverฉันเมาค้างอย่างหนัก
I made a terrible mistake tonightฉันทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงคืนนี้
I came here to save you from your terrible fateฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Often, he gets into a terrible rage, and when he does...ปกติเขาขี้โมโหง่าย และเมื่อเขาโกรธนะ--
Oh, it's terrible for you. I'm so sorry.มันช่างเลวร้ายกับคุณเหลือเกิน ฉันเสียใจจริงๆ
I know it's a terrible thing to say, sir, but in my opinion, she was scuttled.ผมรู้ว่าฟังดูเเย่ แต่ในความเห็นผม เรือถูกทําให้จมลง
We're fighting against men inflicted with a terrible virus.เรากำลังต่อสู้กับผู้ชาย ลือกับไวรัสที่น่ากลัว
Then you hear that terrible high-pitched screaming.เเล้วก็จะได้ยินเสียงร้องโหยหวน
Your Excellency, enter her name in the Penal Register for a terrible punishmentคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , เข้าไป name in ของเธอ . ลงทะเบียนเกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย...
She really felt terrible when they kicked her out, but she really deserved it.เธอคงรู้สึกแย่ที่โดนไล่ออก แต่เธอก็สมควรถูกไล่ออก.
OK, he's a terrible risk, but what other choice have we got?เขาคือการเสี่ยงอย่างมาก แต่เรามีทางเลือกอะไรอีกล่ะ
Someone stole my car! There was an earthquake! A terrible flood!ใครบางคนขโมยรถยนต์ของผม มีแผ่นดินไหว น้ำท่วมน่ากลัว
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู
Seriously, I don't see what's so terrible about Colonel Mustard visiting a house of ill fame.จริงๆ แล้วผมไม่คิดว่าที่ผู้พันมัสตาร์ดทำ มันเป็นอะไรที่แย่หรอกนะ

-terrible- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艰巨[jiān jù, ㄐㄧㄢ ㄐㄩˋ, 艰巨 / 艱巨] arduous; terrible (task); very difficult; formidable
害人精[hài rén jīng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 害人精] goblin that kills or harms people; fig. wicked scoundrel; terrible pest
惨祸[cǎn huò, ㄘㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, 惨祸 / 慘禍] terrible tragedy; grave mishap
撒野[sā yě, ㄙㄚ ㄧㄝˇ, 撒野] terrible bad manners; atrocious way (of treating a guest)

-terrible- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day
大凶[だいきょう, daikyou] (n) terrible luck; atrocity
惨状[さんじょう, sanjou] (n) disastrous scene; terrible spectacle; (P)
激動[げきどう, gekidou] (n,vs) terrible shock; agitation; upheaval; (P)
異端児[いたんじ, itanji] (n) nonconformist; dissenter; maverick; enfant terrible
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
激動[げきどう, gekidou] Thai: แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง English: terrible shock

-terrible- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีวานอันตราย[n. prop.] (Īwān Antarā) EN: Ivan the Terrible FR: Ivan (IV) le Terrible
กาจ[adv.] (kāt) EN: very ; extremely ; terrible FR: très
ไม่เอาไหนเลย[adj.] (mai ao nai ) EN: terrible FR:
ไม่ดี[adj.] (mai dī) EN: bad ; poor ; terrible ; evil ; mean FR: mauvais ; mesquin ; mal ; piètre (litt.)
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; fierce ; dangerous ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible FR: mauvais ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
รถติดมากเลย[n. exp.] (rot tit māk) EN: traffic is terrible FR:
แสนสาหัส[adj.] (saēn sāhat) EN: extreme ; dreadful ; terrible FR:
สภาพแย่[n. exp.] (saphāp yaē) EN: terrible condition FR: état lamentable [m]
สยดสยอง[adj.] (sayotsayøng) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible FR: horrible ; effroyable ; effrayant
แย่[adj.] (yaē) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible ; awful ; lousy FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible
แย่จริง[X] (yaē jing) EN: damm ; dammit ; how awful ; terrible FR:
แย่มาก[adj.] (yaē māk) EN: terrible ; horrible ; very bad ; appalling ; atrocious ; awful FR: épouvantable ; abominable ; terrible ; désastreux ; catastrophique ; dégueulasse (fam.)

-terrible- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massenandrang {m}huge crowd; terrible crush
Schreckensnachricht {f}scare news; terrible piece of news
Schreckenstat {f}terrible act; terrible deed
furchtbar; schrecklich {adj} | furchtbarer | am furchtbarstenterrible | more terrible | most terrible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -terrible-
Back to top