ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-surmount-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น surmount, *surmount*,

-surmount- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I have seen children successfully surmount the effects"ฉันได้เห็นเด็กๆรอดพ้นอย่างดี จากผล
Because every time I've put an obstacle in his path, he's found some way to surmount it.เพราะทุกครั้งที่ฉันสร้างอุปสรรคขวางทางเขา เขามักจะหาทางพิชิตจนได้

-surmount- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
山を越す[やまをこす, yamawokosu] (exp,v5s) (See 峠を越す) to surmount a difficulty; to go across a mountain

-surmount- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties FR: se bagarrer ; lutter pour
ฟันฝ่า[v.] (fanfā) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount ; get through FR: lutter contre ; affronter ; surmonter
ผ่านพ้น[v.] (phānphon) EN: pass by ; surmount ; go over ; bridge over ; pass ; cross FR: dépasser ; franchir ; surmonter
ผ่านพ้นความยากลำบาก[v. exp.] (phānphon kh) EN: surmount difficulties FR: surmonter les difficultés

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -surmount-
Back to top