ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shy*, -shy-

shy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shy (adj.) ขี้อาย Syn. modest, bashful
shy (adj.) ซึ่งตกใจง่าย See also: ขี้ตื่น, ขี้กลัว, ประหม่า
shy (adj.) ไม่ไว้ใจ See also: ไม่เชื่อใจ, ไม่แน่ใจ
shy (adj.) ขาดแคลน See also: ซึ่งไม่ครบจำนวน, ซึ่งไม่พอเพียง
shy (adj.) ขว้างทิ้ง See also: โยนทิ้ง
shy at (phrv.) (ตกใจ) ถอยหลัง See also: ผงะ
shy at (phrv.) ปา/ขว้างไปที่ (อย่างแรง) Syn. chuck at, fling at, hurl at, sling at, throw at, toss at
shy away from (phrv.) หลบเลี่ยง See also: หลีกหนี, หลีกเลี่ยง
shylock (n.) พ่อค้าหน้าเลือด
shyly (adv.) อย่างขี้อาย
shyly (adv.) อย่างประหม่า See also: อย่างเหนียมอาย
shyness (n.) ความอาย See also: ความประหม่า, ความขวยเขิน
shyness (n.) ความประหม่า See also: การขี้อาย, ความกระดากอาย, การเหนียมอาย Syn. timidity, demureness
shyness (n.) ความเงียบ See also: การสงวนท่าที Syn. closeness, hesitation, silence
shyster (n.) ทนายซึ่งทำผิดจรรยาบรรณ
English-Thai: HOPE Dictionary
shy(ชาย) adj. ขี้อาย,เหนียมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจง่าย,ขี้ประหม่า,ขึ้ตื่น,ขี้ขลาด,ขี้สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ลังเลใจ,ขาดแคลน,ไม่เต็มจำนวน -v.,n. (การ) ถอยหลังด้วยความตกใจ,ถอยหลัง,หดตัวมขว้าง,โยน,เหวี่ยง,ปา., See also: shyer n. shyly adv. shyness n. คำท
shylock(ชาย'ลอค) n. ผู้ให้กู้ยืมเงินที่มุ่งร้าย,พ่อค้าขูดเลือด,ผู้ให้กู้ยืมเงินที่ขูดเลือด
shyster(ชาย'สเทอะ) n. ทนายความที่มีใจอำมหิต,ทนายความที่ใช้วิธีการที่ผิดจรรยาธรรม
English-Thai: Nontri Dictionary
shy(adj) ประหม่า,ขี้อาย,กลัว,ไม่กล้า,ใจฝ่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวยเขิน (v.) shy See also: be awkward, be abashed, shame, be bashful Syn. เขิน, อาย, กระดาก, ขัดเขิน, เคอะเขิน
ขวยเขิน (v.) shy See also: abash, embarrass Syn. อาย, กระดาก, เคอะเขิน Ops. หน้าด้าน
ขวยเขิน (adj.) shy See also: bashful, diffident, modest, coy, demure Syn. อาย, เขิน
เก้อเขิน (v.) shy See also: be awkward, be abashed, shame, be bashful Syn. เขิน, อาย, กระดาก, ขัดเขิน, เคอะเขิน, ขวยเขิน
เขิน (v.) shy See also: abash, embarrass Syn. อาย, กระดาก, ขวยเขิน, เคอะเขิน Ops. หน้าด้าน
เอียงอาย (adj.) shy See also: bashful, diffident, modest, coy, demure Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน
เจิ่น (v.) shy off See also: be estranged, wander from the other Syn. เจื่อน
กะเรี่ยกะราด (adv.) shyly See also: bashfully
ขวยเขิน (adv.) shyly See also: bashful, diffidently, modestly, coyly, demurely Syn. อาย, เขิน
ขวยเขิน (adv.) shyly See also: bashfully, timidly, embarrassingly Syn. เขิน
เจี๋ยมเจี้ยม (adv.) shyly Syn. อาย, เขิน
เหนียม (adv.) shyly See also: bashfully, timidly, embarrassingly Syn. เขิน, ขวยเขิน
เอียงอาย (adv.) shyly See also: bashful, diffidently, modestly, coyly, demurely Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน
ความขวยเขิน (n.) shyness See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness
ความอาย (n.) shyness See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness Syn. ความขวยเขิน
shied (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ shy See also: ขว้างทิ้ง
กระมิดกระเมี้ยน (v.) be shy See also: be bashful, be coy, be embarrassed, be timid
กลิ่นคาว (n.) fishy smell See also: stinking smell
ขวยอาย (v.) be shy See also: be timid, be coy, be bashful Syn. ขวยเขิน, สะเทิ้น, สะเทิ้นเขินอาย Ops. ด้าน, หน้าด้าน
ขวยอาย (v.) feel shy See also: feel embarrassed, be ashamed, be coy Syn. ขวยเขิน, สะทกสะเทิ้น, สะเทิ้นเขินอาย Ops. ด้าน, หน้าด้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's quite shy reallyจริงๆ แล้วเขาค่อนข้างขี้อาย
Now is not the time to be shyตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาอาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You weren't so shy when you were creating me.คุณไม่เห็นจะอายเลย เวลาที่คุณประกอบร่างฉันขึ้นมาน่ะ
If you'd like to bring someone here... you needn't be shy about it.ถ้าเธออยากพาใครสักคนมาที่นี่ ไม่ต้องอายนะ พามาได้เลย
She's usually very obedient. She's just shy today.ปกติแล้วเธอก็เชื่อฟังดี วันนี้เธอคงจะอาย
It´s about this shy copy editor... who makes a total mockery of herself and her boss... when she completely botches... her first assignment as a reporter.It's about this shy copy editor... who makes a totaI mockery of herseIf and her boss... when she compIeteIy botches...
She blossomed into a shy but dazzling girl, who could melt the palates and the hearts of men.เธอเบ่งบานขึ้นเป็นสาวสวยขี้อาย ทำอาหารถูกปากไอ้หนุ่มทั้งบาง
You can't be shy if you wanna be an actress.เธอไม่ควรอายนะถ้ายังอยากเป็นนักแสดง
This poem, drooping shy and unseen, that I always carry.กวีบทนี้ /ละทิ้งความไม่ไว้ใจและสิ่งที่มองไม่เห็น
Right, You need to hang out and flirt with the shy guy with the nice-smelling sweat,ใช่สิ แม่ต้องออกไปจีบหนุ่มขี้อาย ที่มีกลิ่นเหงื่อหอมฉุย
I'm usually very shy with girlsปกติแล้วผมจะขี้อาย เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้หญิง
You children are one shenanigan shy of sleeping' in the stable!เด็กๆ พวกเธอน่าจะไปหลับไปนอนหลับสักที...
Say it then, what's there to be shy about..พูดมาสิ ไม่ต้องอายหรอก
And don't be shy now. Got plenty over here.และไม่ขี้อายตอนนี้ถูกรับมากเหนือที่นี่

shy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
认生[rèn shēng, ㄖㄣˋ ㄕㄥ, 认生 / 認生] shy with strangers
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, 忸] accustomed to; blush; be shy
扭扭捏捏[niǔ niǔ niē niē, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ ㄋㄧㄝ, 扭扭捏捏] affectedly shy
扭捏[niǔ nie, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ˙, 扭捏] affectedly shy
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, 一年被蛇咬十年怕井绳 / 一年被蛇咬十年怕井繩] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy
害羞[hài xiū, ㄏㄞˋ ㄒㄧㄡ, 害羞] blush; shy
[zhěn, ㄓㄣˇ, 鬒] bushy black hair
[zhěn, ㄓㄣˇ, 黰] bushy black hair
怕羞[pà xiū, ㄆㄚˋ ㄒㄧㄡ, 怕羞] coy; shy; bashful
[rù, ㄖㄨˋ, 洳] damp, boggy, marshy
[xīng, ㄒㄧㄥ, 腥] fishy (smell)
华而不实[huá ér bù shí, ㄏㄨㄚˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ, 华而不实 / 華而不實] flashy
肥硕[féi shuò, ㄈㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, 肥硕 / 肥碩] fleshy (fruit); plump; large and firm-fleshed (limbs, body); stout
[ní, ㄋㄧˊ, 怩] shy, timid, bashful; look ashame
[xiū, ㄒㄧㄡ, 羞] shy; ashamed; shame; bashful
羞涩[xiū sè, ㄒㄧㄡ ㄙㄜˋ, 羞涩 / 羞澀] shy; bashful
不是味儿[bù shì wèi er, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, 不是味儿 / 不是味兒] not the right flavor; not quite right; a bit off; fishy; queer; amiss; feel bad; be upset
肥厚[féi hòu, ㄈㄟˊ ㄏㄡˋ, 肥厚] plump; fleshy; fertile
夏洛克[xià luò kè, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, 夏洛克] Shylock (in the Merchant of Venice)
怯生[qiè shēng, ㄑㄧㄝˋ ㄕㄥ, 怯生] shy
怯生生[qiè shēng shēng, ㄑㄧㄝˋ ㄕㄥ ㄕㄥ, 怯生生] shy
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 愐] shy
羞怯[xiū qiè, ㄒㄧㄡ ㄑㄧㄝˋ, 羞怯] shy; timid
腼腆[miǎn tiǎn, ㄇㄧㄢˇ ㄊㄧㄢˇ, 腼腆 / 靦腆] shy; bashful
[làn, ㄌㄢˋ, 烂 / 爛] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly

shy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy
はにかみ屋[はにかみや, hanikamiya] (n) shy; very shy person
二の足を踏む[にのあしをふむ, ninoashiwofumu] (exp,v5m) to hesitate; to think twice; to shy or flinch
写真嫌い[しゃしんぎらい, shashingirai] (n) camera shy
壁の花[かべのはな, kabenohana] (n) one too shy to actively join in the party; wallflower
怖がる(P);恐がる[こわがる, kowagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to fear; to dread; to be nervous (about); to be shy (of); (P)
恥ずかしがる[はずかしがる, hazukashigaru] (v5r) to be shy of; to be bashful; to be abashed; to blush
照れ性[てれしょう, tereshou] (adj-na,n) bashful; shy
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P)
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery
ピカッと光る[ピカッとひかる, pikatsu tohikaru] (exp,v5r) to flash; to be flashing; to be flashy
びしゃびしゃ[, bishabisha] (adv) soaked; slushy; wet
ぷにぷに[, punipuni] (adj-f) squishy
ブラシ[, burashi] (n) (1) brush; (adj-f) (2) brushy; (P)
ブラッシー[, burasshi-] (n) (1) brassie (type of golf club); brassy; brassey; (adj-f) (2) brushy; (P)
ぼってり[, botteri] (adj-f) (1) fleshy; plump; chubby; corpulent; (vs) (2) to apply thickly; to slap on; to coat with something thick
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged
もしゃもしゃ[, moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy
三百[さんびゃく, sanbyaku] (n) (1) 300; three hundred; (2) (See 文・もん・1) 300 mon; trifling amount; two-bit item; (3) (abbr) (See 三百代言) shyster; (P)
三百代言[さんびゃくだいげん, sanbyakudaigen] (n) (1) (derog) pettifogging lawyer; unscrupulous or unethical lawyer; shyster; (2) casuist; sophist
伊達姿[だてすがた, datesugata] (n) flashy appearance
内気[うちき, uchiki] (adj-na,n,adj-no) bashfulness; shyness; reserve; timidity; (P)
含羞む[はにかむ, hanikamu] (v5m) (uk) to be shy; to be bashful
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P)
多肉果[たにくか, tanikuka] (n) fleshy or pulpy fruit
多肉質[たにくしつ, tanikushitsu] (n) fleshy
寡黙[かもく, kamoku] (adj-na) silent (person); shy; taciturn; reticent; uncommunicative; (P)
山椒喰[さんしょうくい;サンショウクイ, sanshoukui ; sanshoukui] (n) (uk) ashy minivet (species of passerine bird, Pericrocotus divaricatus)
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn
強引[ごういん, gouin] (adj-na,n) overbearing; coercive; pushy; forcible; high-handed; (P)
徒花;あだ花[あだばな, adabana] (n) (1) non-fruit-bearing flower; (2) something that is flashy with no content
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P)
恥じらう(P);羞じらう;恥らう[はじらう, hajirau] (v5u,vi) to feel shy; to be bashful; to blush; (P)
押し付けがましい;押しつけがましい[おしつけがましい, oshitsukegamashii] (adj-i) pushy; pushing; self-assertive
沢地[さわち, sawachi] (n) marshy land

shy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed FR: timide ; gêné ; embarrassé
อายม้วน[X] (āi mūan) EN: mousy shy ; ever so shy FR:
อายเหนียม[v.] (āinīem) EN: feel shy ; be bashful FR: être gêné (de)
อางขนาง[adj.] (āngkhanāng) EN: shy ; bashful ; coy FR:
ชมดชม้อย[v.] (chamotchamø) EN: coy ; shy ; bashful FR: faire les yeux doux
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure FR:
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure FR: timide ; modeste ; sage
เจื่อน[v.] (jeūoen) EN: be embarrassed ; shy off FR:
ขัดเขิน[v.] (khatkhoēn) EN: be shy ; embarrass FR:
เข็ดแล้ว[v. exp.] (khet laēo) EN: once bitten, twice shy FR:
ขี้อาย[adj.] (khī āi) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful ; easily embarrassed FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit
เขิน[adj.] (khoēn) EN: shy ; embarrassed FR: timide ; embarassé
ขวย[v.] (khūay) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed ; be shy FR:
ขวย[adj.] (khūay) EN: bashful ; embarrassed ; shy FR: confus ; troublé
ขวยเขิน[adj.] (khūaykhoēn) EN: embarrassed ; disconcerted ; bashful ; shy FR: gêné ; confus
เก้อเขิน[adj.] (koēkhoēn) EN: shy ; awkward FR:
กระดาก[v.] (kradāk) EN: be shameful ; be embarrassed ; be abashed ; be shy ; be timid FR:
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed ; shy FR: honteux ; embarrassé
กระดากอาย[adj.] (kradāk āi) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed ; shy FR:
กระดากใจ[adj.] (kradāk jai) EN: shy ; embarrassed FR:
กระมิดกระเมี้ยน[v.] (kramitkramī) EN: be shy ; hesitate out of shyness FR:
ละอายใจ[v.] (la-āi jai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful FR:
ไม่ต้องเกรงใจ[v. exp.] (mai tǿng kr) EN: Don't be shy ; Don't be diffident ; Make yourself at home! FR: Ne vous gênez pas
หน้าบาง[adj.] (nābāng) EN: bashful ; shy FR:
เหนียม[v.] (nīem) EN: feel shy ; be bashful ; be embarrassed ; be timid FR: être timide
เหนียม[adj.] (nīem) EN: shy ; bashful FR: intimidé ; embarrassé
สะทกสะเทิ้น[v.] (sathoksatho) EN: be shy ; be timid ; be coy ; be bashful FR:
ตะขิดตะขวง[v.] (takhittakhū) EN: embarrass ; hesitate ; be reluctant ; be bashful ; shy ; be shamed ; be reluctant ; be embarrassed FR: être intimidé ; se tapir
ตกใจง่าย[adj.] (tokjai ngāi) EN: shy FR: timide ; timoré
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: dazzling ; flashy ; sexy FR:
แฉะ[adj.] (chae) EN: wet ; muddy ; slushy ; soggy ; sloppy FR: boueux
เฉอะแฉะ[adj.] (choechae) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy ; soggy FR: détrempé ; boueux
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy ; garish FR:
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; fecund ; many FR: abondant ; nombreux ; copieux ; considérable ; épais ; dense
ฝีมือชั้นสวะ[n. exp.] (fīmeū chan ) EN: trashy workmanship FR:
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely FR: timidement ; modestement ; sagement
จ้ำม่ำ[adj.] (jammam) EN: plump ; fleshy ; chubby ; pudgy ; plump FR: grassouillet ; potelé
เจ้าเนื้อ[adj.] (jaoneūa) EN: fleshy ; chubby FR:

shy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aggressiv {adj} | aggressiver | am aggressivstenpushy | pushier | pushiest
Graukopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Ashy-headed Tyrannulet
aschfahl {adj}ashy
aschig {adj}ashy
Kalifornienwellenläufer {m} [ornith.]Ashy Storm Petrel
Himalayataube {f} [ornith.]Ashy Wood Pigeon
Grauameisenschlüpfer {m} [ornith.]Ashy Antwren
Graumennigvogel {m} [ornith.]Ashy Minivet
Mindorodrossel {f} [ornith.]Ashy Ground Thrush
Grauhäherling {m} [ornith.]Ashy Laughing Thrush
Graucistensänger {m} [ornith.]Ashy Cisticola
Rostwangen-Schneidervogel {m} [ornith.]Ashy Tailor Bird
Rostbauchprinie {f} [ornith.]Ashy Prinia
Hartlaubschnäpper {m} [ornith.]Ashy Flycatcher
Grauglanzstar {m} [ornith.]Ashy Starling
Grauschwalbenstar {m} [ornith.]Ashy Wood Swallow
bequem {adj} | bequemer | am bequemstencushy | cushier | cushiest
faul {adj}fishy [coll.]
auffällig; grell {adj} | auffälliger | am auffälligstenflashy | flashier | flashiest
fleischig {adj} | fleischiger | am fleischigstenfleshy | fleshier | fleshiest
überschwänglich; überschwenglich [alt]; überspannt {adj} | überschwänglicher; überspannter | am überschwänglichsten; am überspanntestengushy | gushier | gushiest
kitschig {adj} | kitschiger | am kitschigstentrashy | more trashy; trashier | most trashy; trashiest
sumpfig; versumpft {adj} | sumpfiger | am sumpfigstenmarshy | marshier | marshiest
weichlich {adj} | weichlicher | am weichlichstenmushy | mushier | mushiest
Seranmistelfresser {m} [ornith.]Ashy-fronted Flowerpecker
schüchtern; scheu {adj} | schüchterner; scheuer | am schüchternsten; am scheuestenshy | shyer | shyest
Weißkappenalbatros {m} [ornith.]Shy Albatross
Sandhuscher {m} [ornith.]Shy Heath Wren
matschig {adj} | matschiger | am matschigstenslushy | slushier | slushiest
weich {adj} | weicher | am weichstensquashy | squashier | squashiest
Sumpfboden {m}marshy-ground
Kolportageliteratur {f}trashy literature
Schundliteratur {f}trashy literature; trash
wässerig; wässrig {adj} | wässeriger; wässriger | am wässerigsten; am wässrigstenwashy | washier | washiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shy
Back to top