ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sector-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sector, *sector*,

-sector- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
MFP personnel may sign on with the following sector captains.บุคลากร เอมปีเอฟ อาจลงนาม กับ แม่ทัพภาคต่อไปนี้
Sun City Sector 3, Code 4 Trauma in progress.ซันซิตี้ ภาค 3 รหัส 4 บาดเจ็บ ในความคืบหน้า
Sun City Sector 9, Code 4 in progress.ซันซิตี้ภาค 9 รหัส 4 ในความ คืบหน้า
This sector has been under total control for over five years.พื้นที่ส่วนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว
Where in my sector are the missiles being delivered?มิสซายจะถูกส่งมอบที่ไหน
Security breach inside Sector 14, Level 5.รีบไปเขตสิบสี่ ระดับห้า
It's an essential step for us to determine... certain covert sector applications for Angelo's work.มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะรู้.. ..ถ้าอยากจะให้ โครงการของแอนเจโลดำเนินต่อไป
In any case, we won't be sure until we chart the ghost sector and dive into it.จริงๆแล้ว เรายังแน่ใจไม่ได้ จนกว่าเราจะได้ไปที่ระบบควบคุมจิต และได้เข้าไปในนั้น
My ship has run off course en route to sector 12.ยานของฉันขับหนีมาอย่างเร็วระหว่างนั้นก็มาถึงเขต 12
Well, no. Actually, I-I'm stationed up in the Gamma Quadrant of Sector Four.เอิ่ม, ไม่.ความจริงแล้ว, ฉะ-ฉันอยู่ถัดขึ้นไปจากดาวดวงที่สาม เป็นดวงที่ 4 น่ะ
I need to commandeer your vessel to Sector 12.ฉันต้องการเกณฑ์คนของคุณ ในนี้ไปที่เขต 12
I've wanted to look at this sector for weeks.ฉันอยากไปดูที่ภาคสำหรับ สัปดาห์นี้

-sector- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第一产业[dì yī chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄧ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 第一产业 / 第一產業] primary sector of industry
第二产业[dì èr chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 第二产业 / 第二產業] secondary sector of industry
第三产业[dì sān chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 第三产业 / 第三產業] tertiary sector of industry
转移支付[zhuǎn yí zhī fù, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ ㄓ ㄈㄨˋ, 转移支付 / 轉移支付] transfer payment (payment from government or private sector for which no good or service is required in return)

-sector- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サービス産業[サービスさんぎょう, sa-bisu sangyou] (n) service industry; service sector
セクタのデータ領域[セクタのデータりょういき, sekuta no de-ta ryouiki] (n) {comp} data field of a sector
ハードセクター[, ha-dosekuta-] (n) {comp} hard sector
ブートセクター;ブートセクタ[, bu-tosekuta-; bu-tosekuta] (n) {comp} boot sector
下流域[しもりゅういき, shimoryuuiki] (n) lower reaches (e.g. of a valley); downstream sector
不良セクター[ふりょうセクター, furyou sekuta-] (n) {comp} bad sector
第三セクター[だいさんセクター, daisan sekuta-] (n) joint venture of government and business; business venture financed jointly by the public and private sectors; semi-public sector; third sector
衛戍地[えいじゅち;えいじゅじ, eijuchi ; eijuji] (n) (arch) (obsc) garrison; security sector
障害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] (n) {comp} faulty sector
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セクタ[せくた, sekuta] sector
セクタのデータ領域[せくたのデータりょういき, sekutano de-ta ryouiki] data field of a sector
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS
障害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] faulty sector

-sector- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูตเซกเตอร์ไวรัส[n. exp.] (būt sēktoē ) EN: boot sector virus FR:
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; face ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector ; wing FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
การบริหารจัดการภาครัฐ [n. exp.] (kān børihān) EN: Public Sector Management Quality Award (PMQA) FR:
ก.พ.ร. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)[abv.] (Kø.Phø.Rø. ) EN: OPDC (Office of the Public Sector Development Commission) FR:
หมู่[n.] (mū) EN: sector FR: secteur [m] ; quartier [m]
หนี้ภาคเอกชน[n. exp.] (nī phāk ēkk) EN: private sector debt FR:
หน่วยงานรัฐบาล[n. exp.] (nūay ngān r) EN: government sector FR:
ภาค[n.] (phāk) EN: part ; section ; sector ; portion ; region ; division ; side ; quarter ; district FR: part [f] ; partie [f] ; secteur [m] ; section [f] ; segment [m] ; région [f] ; division [f]
ภาคเอกชน[n. exp.] (phāk ēkkach) EN: private sector FR: secteur privé [m]
ภาคการเงิน[n. exp.] (phāk kānngo) EN: financial sector FR:
ภาครัฐ [n. exp.] (phāk rat) EN: public sector ; government sector ; State sector FR: secteur public [m] ; secteur de l'État [m]
ภาครัฐบาล[n. exp.] (phāk rattha) EN: public sector ; government sector FR: secteur public [m]
ภาคเศรษฐกิจ[n. exp.] (phāk sēttha) EN: economic sector FR: secteur économique [m]
ภาคธุรกิจเอกชน[n. exp.] (phāk thurak) EN: private sector FR: secteur privé [m]
แผนก[n.] (phanaēk) EN: division ; section ; department ; sector ; subdivision FR: bureau [m] ; division [m] ; section [m] ; service [m] ; département [m] ; unité [f] ; secteur [m]
สาขาเกษตรกรรม[n. exp.] (sākhā kasēt) EN: agricultural sector FR: secteur agricole [m]
สาขาเศรษฐกิจ[n. exp.] (sākhā sētth) EN: economic sector FR: secteur économique [m]
ก.พ.ร. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)[org.] (Samnakngān ) EN: Office of the Public Sector Development Commission (OPDC) FR:
เซกเตอร์[n.] (sēktoē) EN: sector FR: secteur [m]
ซีก[n.] (sīk) EN: half ; portion ; section ; part ; piece ; slice ; side ; sector FR: moitié [f] ; partie [f] ; portion [f] ; quartier [m] ; secteur [m]
ส่วนราชการ[n. exp.] (suan rātcha) EN: public sector FR: administration [f]
ส่วนวง[n. exp.] (suan wong) EN: sector FR:
วงการเศรษฐกิจ[n. exp.] (wongkān sēt) EN: economic sector FR: secteur économique [m] ; milieux économiques [mpl]
ยุทธบริเวณ[n.] (yutthabøriw) EN: war zone ; military sector ; theater of war FR:

-sector- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ersatzsektor {m}alternate sector
Ersatzsektorentabelle {f}alternate sector table
Ersatzsektorenzuweisung {f}alternate sector assignment
Kampfabschnitt {m}combat sector

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sector-
Back to top