ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sector*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sector, -sector-

*sector* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sector (n.) ภาค (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม) See also: กลุ่ม (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม) Syn. section, segment
sector (n.) เขตป้องกันในความรับผิดชอบของทหารหน่วยหนึ่งๆ (ทางการทหาร) See also: เขตรับผิดชอบของทหาร Syn. subdivision, division, area, command
sector (n.) ส่วนของวงกลม (ทางเรขาคณิต) See also: รูปตัดที่อยู่ระหว่างเส้นรัศมี 2 เส้นกับส่วนของเส้นรอบวง, เซ็กเตอร์
sector (vt.) แบ่งออกเป็นส่วนๆ See also: แยก, ซอย, แบ่ง Syn. divide, separate
sectorial (adj.) ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนๆ See also: เป็นส่วนๆ, เป็นภาค
sectorial (adj.) ซึ่งใช้สำหรับตัด (ทางสัตววิทยา) See also: ใช้กัด, ใช้ตัด
English-Thai: HOPE Dictionary
bad sectorsส่วนวงเสียหมายถึงส่วนวงในร่องที่ใช้บันทึกข้อมูลบนแผ่นจานบันทึกเสีย ทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงไปเก็บได้ คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความนี้บนจอภาพเมื่อสั่งให้อ่านหรือบันทึกข้อมูล แล้วไม่สามารถทำได้ เพราะเกิดกรณีนี้ขึ้น
bisector(ไบเซค'เทอะ) n. เส้นหรือแนวที่แบ่งมุมหรือส่วน
boot sectorส่วนวงปลุกเครื่องหมายถึง ส่วนของแผ่นจานบันทึกที่เก็บคำสั่งที่ใช้ในการปลุกเครื่อง ถ้าส่วนนี้เสีย (อ่านไม่ได้) คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานเลยตั้งแต่ต้น
sector(เซค'เทอะ) n. รูปตัด,รูปตัดที่อยู่ระหว่างเส้นรัศมี2เส้นกับส่วนของเส้นรอบวง,อุปกรณ์คณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยไม้บรรทัด2อันที่ติดกันที่ปลายหนึ่งและมีขีดแบ่งมาตราส่วน vt. แบ่งออกเป็นส่วน ๆ เซ็กเตอร์วิธีการจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูลลงบนจานบันทึกนั้น จะต้องมีการกำหนดให้เป็นวง เรียกว่า แทร็ก (track) ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับลู่วิ่งวนเป็นวงกลม แล้วแบ่งแต่ละแทร็กนี้ออกเป็นส่วน ๆ เรียกว่า "ส่วนวง" หรือที่ยังนิยมเรียกทับศัพท์กันว่า "เซ็กเตอร์" ก็มีมาก แต่ละส่วนวงนี้จะเก็บข้อมูลได้ 1 ระเบียน (record) ไม่ว่าส่วนวงจะกว้างหรือแคบ (ด้านในที่ติดกับจุดศูนย์กลางจะแคบกว่าด้านนอก), See also: sectoral adj., Syn. class,ca
English-Thai: Nontri Dictionary
sector(n) ส่วนหนึ่งของวงกลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bisectorตัวแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sectorส่วนวง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cloud sectorเมฆในส่วนหนึ่ง ๆ [อุตุนิยมวิทยา]
Informal sector (Economics)เศรษฐกิจนอกระบบ [TU Subject Heading]
Public sectorภาครัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Sector lendingการให้กู้ยืมเป็นรายภาค [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาครัฐ (n.) government sector Ops. ภาคเอกชน
ภาครัฐบาล (n.) government sector Syn. ภาครัฐ Ops. ภาคเอกชน
ภาคอุตสาหกรรม (n.) industrial sector Ops. ภาคเกษตรกรรม, ภาคเกษตร
ภาคเอกชน (n.) private sector Ops. ภาครัฐบาล
วงการเศรษฐกิจ (n.) economic sector Syn. แวดวงเศรษฐกิจ
หน่วยงานรัฐบาล (n.) government sector See also: state sector Syn. หน่วยราชการ Ops. หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานราชการ (n.) government sector See also: state sector Syn. หน่วยราชการ, หน่วยงานรัฐบาล Ops. หน่วยงานเอกชน
แวดวงเศรษฐกิจ (n.) economic sector
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was the third episode in the Sun City sectors in the past 27 days.ในภาค ซันซิตี ใน 27 วันที่ผ่าน มา
MFP personnel may sign on with the following sector captains.บุคลากร เอมปีเอฟ อาจลงนาม กับ แม่ทัพภาคต่อไปนี้
Pursuit units in sectors, eight, nine and ten.หน่วยการแสวงหาในภาคแปด เก้าสิบ
Sun City Sector 3, Code 4 Trauma in progress.ซันซิตี้ ภาค 3 รหัส 4 บาดเจ็บ ในความคืบหน้า
Sun City Sector 9, Code 4 in progress.ซันซิตี้ภาค 9 รหัส 4 ในความ คืบหน้า
This sector has been under total control for over five years.พื้นที่ส่วนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว
Where in my sector are the missiles being delivered?มิสซายจะถูกส่งมอบที่ไหน
Security breach inside Sector 14, Level 5.รีบไปเขตสิบสี่ ระดับห้า
I'll just find funding in the private sector, that's all.ฉันจะต้องหาทุน สำหรับงานวิจัยส่วนตัว ก็เท่านั้น
It's an essential step for us to determine... certain covert sector applications for Angelo's work.มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะรู้.. ..ถ้าอยากจะให้ โครงการของแอนเจโลดำเนินต่อไป
In any case, we won't be sure until we chart the ghost sector and dive into it.จริงๆแล้ว เรายังแน่ใจไม่ได้ จนกว่าเราจะได้ไปที่ระบบควบคุมจิต และได้เข้าไปในนั้น
My ship has run off course en route to sector 12.ยานของฉันขับหนีมาอย่างเร็วระหว่างนั้นก็มาถึงเขต 12

*sector* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第一产业[dì yī chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄧ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 第一产业 / 第一產業] primary sector of industry
环节[huán jié, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, 环节 / 環節] round segment; segment (of annelid worms); connection; link; sector; annular ring
第二产业[dì èr chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 第二产业 / 第二產業] secondary sector of industry
第三产业[dì sān chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 第三产业 / 第三產業] tertiary sector of industry
转移支付[zhuǎn yí zhī fù, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ ㄓ ㄈㄨˋ, 转移支付 / 轉移支付] transfer payment (payment from government or private sector for which no good or service is required in return)
引导扇区[yǐn dǎo shàn qū, ˇ ㄉㄠˇ ㄕㄢˋ ㄑㄩ, 引导扇区 / 引導扇區] boot sector
扇形[shàn xíng, ㄕㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 扇形] circular sector

*sector* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サービス業[サービスぎょう, sa-bisu gyou] (n) service industry; service sector; (P)
サービス産業[サービスさんぎょう, sa-bisu sangyou] (n) service industry; service sector
セクター(P);セクタ[, sekuta-(P); sekuta] (n) sector; (P)
セクタアンテナ[, sekutaantena] (n) {comp} sectored antenna
セクタのデータ領域[セクタのデータりょういき, sekuta no de-ta ryouiki] (n) {comp} data field of a sector
ソフトセクタリング[, sofutosekutaringu] (n) {comp} soft sectoring
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] (n) {comp} soft-sectored diskette
ハードセクター[, ha-dosekuta-] (n) {comp} hard sector
ハードセクタリング[, ha-dosekutaringu] (n) {comp} hard sectoring
ハードセクタ式ディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] (n) {comp} hard-sectored disk
ブートセクター;ブートセクタ[, bu-tosekuta-; bu-tosekuta] (n) {comp} boot sector
下流域[しもりゅういき, shimoryuuiki] (n) lower reaches (e.g. of a valley); downstream sector
不採算部門[ふさいさんぶもん, fusaisanbumon] (n) (1) non-profit sector; (2) unprofitable business or department
不良セクター[ふりょうセクター, furyou sekuta-] (n) {comp} bad sector
二等分線;2等分線[にとうぶんせん, nitoubunsen] (n) bisector
区検察庁[くけんさつちょう, kukensatsuchou] (n) a ward's public prosector's office
官と民の協力[かんとみんのきょうりょく, kantominnokyouryoku] (exp,n) cooperation between the private and public sectors
居士[こじ, koji] (n) (1) {Buddh} grhapati (layman; sometimes used as a posthumous suffix); (2) private-sector scholar
民間企業[みんかんきぎょう, minkankigyou] (n) private enterprise; private business; private company; private firm; private-sector business; private-sector corporation
第三セクター[だいさんセクター, daisan sekuta-] (n) joint venture of government and business; business venture financed jointly by the public and private sectors; semi-public sector; third sector
衛戍地[えいじゅち;えいじゅじ, eijuchi ; eijuji] (n) (arch) (obsc) garrison; security sector
障害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] (n) {comp} faulty sector
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セクタ[せくた, sekuta] sector
セクタアンテナ[せくたあんてな, sekutaantena] sectored antenna
セクタのデータ領域[せくたのデータりょういき, sekutano de-ta ryouiki] data field of a sector
ソフトセクタリング[そふとせくたりんぐ, sofutosekutaringu] soft sectoring
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] soft-sectored diskette
ハードセクタリング[はーどせくたりんぐ, ha-dosekutaringu] hard sectoring
ハードセクタ式ディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] hard-sectored disk
ハードセクタ方式[ハードセクタほうしき, ha-dosekuta houshiki] hard sectoring
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS
障害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] faulty sector

*sector* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูตเซกเตอร์ไวรัส[n. exp.] (būt sēktoē ) EN: boot sector virus FR:
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; face ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector ; wing FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
จุดแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง[n. exp.] (jut baeng k) EN: bisector of a line segment FR:
การบริหารจัดการภาครัฐ [n. exp.] (kān børihān) EN: Public Sector Management Quality Award (PMQA) FR:
ก.พ.ร. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)[abv.] (Kø.Phø.Rø. ) EN: OPDC (Office of the Public Sector Development Commission) FR:
หมู่[n.] (mū) EN: sector FR: secteur [m] ; quartier [m]
หนี้ภาคเอกชน[n. exp.] (nī phāk ēkk) EN: private sector debt FR:
หน่วยงานรัฐบาล[n. exp.] (nūay ngān r) EN: government sector FR:
องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา[org.] (Ongkøn Rada) EN: ASEAN Sectoral Ministerial Bodies FR:
ภาค[n.] (phāk) EN: part ; section ; sector ; portion ; region ; division ; side ; quarter ; district FR: part [f] ; partie [f] ; secteur [m] ; section [f] ; segment [m] ; région [f] ; division [f]
ภาคเอกชน[n. exp.] (phāk ēkkach) EN: private sector FR: secteur privé [m]
ภาคการเงิน[n. exp.] (phāk kānngo) EN: financial sector FR:
ภาครัฐ [n. exp.] (phāk rat) EN: public sector ; government sector ; State sector FR: secteur public [m] ; secteur de l'État [m]
ภาครัฐบาล[n. exp.] (phāk rattha) EN: public sector ; government sector FR: secteur public [m]
ภาคเศรษฐกิจ[n. exp.] (phāk sēttha) EN: economic sector FR: secteur économique [m]
ภาคธุรกิจเอกชน[n. exp.] (phāk thurak) EN: private sector FR: secteur privé [m]
แผนก[n.] (phanaēk) EN: division ; section ; department ; sector ; subdivision FR: bureau [m] ; division [m] ; section [m] ; service [m] ; département [m] ; unité [f] ; secteur [m]
ระนาบแบ่งครึ่งมุมสองหน้า[n. exp.] (ranāp baeng) EN: bisector of dihedral angle FR:
สาขาเกษตรกรรม[n. exp.] (sākhā kasēt) EN: agricultural sector FR: secteur agricole [m]
สาขาเศรษฐกิจ[n. exp.] (sākhā sētth) EN: economic sector FR: secteur économique [m]
ก.พ.ร. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)[org.] (Samnakngān ) EN: Office of the Public Sector Development Commission (OPDC) FR:
เซกเตอร์[n.] (sēktoē) EN: sector FR: secteur [m]
เส้นแบ่งครึ่งมุมระนาบ[n. exp.] (sen baeng k) EN: bisector of a plane angle FR:
ซีก[n.] (sīk) EN: half ; portion ; section ; part ; piece ; slice ; side ; sector FR: moitié [f] ; partie [f] ; portion [f] ; quartier [m] ; secteur [m]
ส่วนราชการ[n. exp.] (suan rātcha) EN: public sector FR: administration [f]
ส่วนวง[n. exp.] (suan wong) EN: sector FR:
ตัวแบ่งครึ่ง [n. exp.] (tūa baeng k) EN: bisector FR:
วงการเศรษฐกิจ[n. exp.] (wongkān sēt) EN: economic sector FR: secteur économique [m] ; milieux économiques [mpl]
ยุทธบริเวณ[n.] (yutthabøriw) EN: war zone ; military sector ; theater of war FR:

*sector* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ersatzsektor {m}alternate sector
Ersatzsektorentabelle {f}alternate sector table
Ersatzsektorenzuweisung {f}alternate sector assignment
Branchenindex {m} [fin.]sectoral index
Branchenstruktur {f}structure of the branch; structure of the specific sectors
Kampfabschnitt {m}combat sector
Mittelsenkrechte {f}perpendicular bisectors of the sides

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sector*
Back to top