ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recur

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recur*, -recur-

recur ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recur (vi.) เกิดขึ้นอีก See also: กลับมาอีก Syn. happen again, return, revert
recur to (phrv.) หวนกลับไปคิดหรือพิจารณา
recur to (phrv.) หวนนึกถึง See also: จำได้อีก
recur to (phrv.) ใช้ประโยชน์จาก Syn. resort to
recuring decimal (n.) ทศนิยมไม่รู้จบ Syn. repeating decimal
recurrence (n.) การกลับมาใหม่ Syn. continuation, frequency, relapse, renewal
recurrent (adj.) ซึ่งกลับมาอีก Syn. repeated, reocurring, repetitive
recurve (vi.) ย้อนกลับมา See also: วกกลับมา
recurve (vt.) ย้อนกลับมา See also: วกกลับมา
English-Thai: HOPE Dictionary
recur(รีเคอร์') vi. เกิดขึ้นอีก,กลับมาอีก,กำเริบ,เกิดเป็นความคิดขึ้นมาอีก,พิจารณาอีก,หยิบยกขึ้นมาอีก, See also: recurringly adv.
recurrence(รีเคอ'เรินซฺ) n. การเกิดขึ้นอีก,การกลับมาอีก,การกำเริบ,การหันกลับ,การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก.
recurrent(รีเคอ'เรินทฺ) adj. เกิดขึ้นอีก,ปรากฎบ่อย ๆ ,หันกลับ,กำเริบ, Syn. recurring,repeated,repeating
recurrent decimaln. เศษทศนิยมไม่รู้จักจบ
recurrent fevern. =relapsing fever (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
recur(vi) เกิดซ้อนๆกัน,กำเริบ,เกิดขึ้นอีก
recurrence(n) การเกิดขึ้นอีก,การกำเริบ
recurrent(adj) กำเริบ,เกิดขึ้นอีก,เกิดซ้อนๆกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recurrenceการปรากฏซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recurrent๑. -วกกลับ๒. -กลับเป็นซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrent feverไข้กลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recursive-เรียกซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recurved; decurved; reclinateโค้งลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recurrenceการกลับมามีอาการโรค [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The tumor can recur too easily.เนื้องอกสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่คิดนะ
"My earliest recurring dream was to play at Ebbets Field ... with Jackie Robinson and the Brooklyn Dodgers.""ตอนยังเด็ก ความฝันของผม คือการได้เล่นที่สนามเอ๊บเบ็ต" "กับแจ็คกี้ โรบินสัน และบรู๊คลิน ด๊อดเจอร์"
I have this strong recurring feeling that I know you.ฉันรู้สึกได้เลยนะ ว่าลึกๆแล้วฉันรู้จักคุณ
You know, I have this recurring dream.รู้มั้ย ผมมีความฝันที่จำได้แม่นยำ
Already I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal the onset of an emotion designed specifically to overwhelm logic and reason.ผมเห็นปฏิกิริยาลูกโซ่ สารคเมีในร่างกายส่งสัญญาณออกมา การครอบงำของอารมณ์ให้มีชัยชนะเหนือเหตุและผล
From this they deduced that the problem was recursive... but beyond that, found themselves admitting, against their own nature... and once again, that the answer was unknowable.เหนืออื่นใด แม้จะขัดต่อนิสัยของพวกเขา แต่ทั้งสองก็ยอมรับว่า... นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไม่สามารถหาคำตอบได้
The meteor shower is only the precursor.ห่าอุกกาบาตนี้เป็นแค่ทัพหน้า
AND ONE IN PARTICULAR RECURS- - IT INVOLVES FINDING YOUแล้วในฝันนั้นๆ มันก็ต้องเจอคุณตลอดเลยนะ
Depersonalization disorder, in brief, involved the persistent or recurrent experience of feeling detached, as if one was an outside observer of one's mental processes or body.โรครู้สึกเหมือนไม่จริง อธิบายย่อๆก็คือ... การที่มีความรู้สึกเป็นประจำ หรือเป็นๆ หายๆ ว่าตัวเองได้แยกออกมา เป็นอีกคนนึงที่คอยเฝ้ามองกระบวนการทางความคิด หรือร่างกายของตัวเองจากภายนอก
Of me causing a recurrence of that horror here in the town where I was born and raised....ที่จะทำฝันร้ายให้เกิดขึ้นอีก ...ในเมืองนี้ เมืองที่ฉันเกิดและโตขึ้นมา
It's still there, and likely to recur.ไม่ มันยังอยู่ เหมือนจะอีกนาน
The gamma knife has a recurrence rate of over 13 percent.Gamma Knife(การผ่าตัดสมองโดยไม่ต้องผ่ากะโหลก)นั้น มีโอกาสที่จะมีโรคแทรกซ้อน 13%

recur ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前身[qián shēn, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄣ, 前身] forerunner; predecessor; precursor; previous incarnation (Buddhism); jacket front
循环小数[xún huán xiǎo shù, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, 循环小数 / 循環小數] recurring decimal
循环性[xún huán xìng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 循环性 / 循環性] recurrent
前辈[qián bèi, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄟˋ, 前辈 / 前輩] senior; older generation; precursor

recur ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶり返す[ぶりかえす, burikaesu] (v5s,vi) to come back; to return; to recur
リカーシブ[, rika-shibu] (n) {comp} recursive
三日熱[みっかねつ, mikkanetsu] (n) tertian malaria (causing a fever that recurs every second day)
三線[さんしん;さんせん, sanshin ; sansen] (n) (1) (さんしん only) (See 三味線) Okinawan traditional three-stringed instrument; precursor to the shamisen; (2) (さんせん only) shamisen
先駆[せんく, senku] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; pioneer; precursor; (2) herald; (3) (See 前駆) outrider; pilot car; (P)
再帰[さいき, saiki] (n,adj-no) recursive
再帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] (n) {comp} recursive function
再発防止[さいはつぼうし, saihatsuboushi] (n) preventive measure; recurrence prevention; relapse prevention
前兆現象[ぜんちょうげんしょう, zenchougenshou] (n) precursor; premonitory phenomena; telltale signs; advance warnings
前提技術[ぜんていぎじゅつ, zenteigijutsu] (n) underlying technology; technical premise; precursor technology
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation
前駆体[ぜんくたい, zenkutai] (n) (biochemical) precursor
反嘴背高鷸[そりはしせいたかしぎ;ソリハシセイタカシギ, sorihashiseitakashigi ; sorihashiseitakashigi] (n) (uk) pied avocet (Recurvirostra avosetta)
反復(P);反覆[はんぷく, hanpuku] (n,vs) repetition; iteration; recursion; recurrence; recapitulation; (P)
君が代蘭[きみがよらん, kimigayoran] (n) curve-leaf yucca (Yucca recurvifolia)
回帰[かいき, kaiki] (n,vs) return (to); revolution; recurrence; recursion; comeback; revival; (P)
回帰的[かいきてき, kaikiteki] (adj-na) recursive
地震前兆現象[じしんぜんちょうげんしょう, jishinzenchougenshou] (n) earthquake precursor
帰納的[きのうてき, kinouteki] (adj-na,n) inductive; recursive
帰納的関数[きのうてきかんすう, kinoutekikansuu] (n) {comp} recursive function
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft"
永遠回帰[えいえんかいき, eienkaiki] (n) eternal return; eternal recurrence
背高鷸[せいたかしぎ;セイタカシギ, seitakashigi ; seitakashigi] (n) (1) (uk) black-winged stilt (Himantopus himantopus); (2) stilt (any bird of family Recurvirostridae); avocet
臨時収入[りんじしゅうにゅう, rinjishuunyuu] (n) casual income; extraordinary revenue; incidental income; nonrecurring income; perquisite
[はん, han] (n,n-suf) fiefdom; domain (precursor to current prefectures); (P)
蛇皮線[じゃびせん, jabisen] (n) (col) (See 三線) sanshin (Okinawan traditional three-stringed instrument; precursor to the shamisen)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
再帰[さいき, saiki] recursion
再帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive call
再帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive (function) call
再帰的[さいきてき, saikiteki] recursive
再帰的サブルーチン[さいきてきサブルーチン, saikiteki saburu-chin] recursive subroutine
再帰的に呼ぶ[さいきてきによぶ, saikitekiniyobu] to call recursively
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence
再帰的定義[さいきてきていぎ, saikitekiteigi] recursive definitions
再帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] recursive function
反復[はんぷく, hanpuku] iteration (vs), repetition, recursion
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression
帰納的関数[きのうてきかんすう, kinoutekikansuu] recursive function

recur ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; get worse ; become worse ; become aggravated ; become more serious ; increase ; intensify ; extend ; relapse ; recur ; spread FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
ซ้ำ[v.] (sam) EN: repeat ; duplicate ; recur ; reiterate ; be alike FR: répéter ; refaire ; réitérer
ซ้ำรอย[v.] (samrøi) EN: repeat ; recur ; reiterate FR: répéter ; réitérer
บทนิยามเวียนเกิด[n. exp.] (botniyām wī) EN: recursive definition FR:
ฟังก์ชันเวียนเกิด[n. exp.] (fangchan wī) EN: recursive function FR: fonction récursive [f]
เจ้าตำรับ[n.] (jāo tamrap) EN: pioneer ; initiator ; originator ; leading exponent FR: pionnier [m] ; précurseur [m]
การเวียนเกิด[n. exp.] (kān wīen ko) EN: recursion FR:
การย้อนกลับ[n.] (kān yønklap) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion FR:
ขัด[v.] (khat) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape ; sand FR: récurer ; polir ; astiquer
ขัดหม้อ[v. exp.] (khat mø) EN: scrub a pot FR: récurer une casserole
ขัดพื้น[v. exp.] (khat pheūn) EN: scrub the floors FR: récurer le sol
ขัดพื้นให้สะอาด[v. exp.] (khat pheūn ) EN: scrub the foor FR: récurer le sol
ขัดถู[v.] (khat thū) EN: polish ; burnish ; wipe ; scrub ; rub FR: récurer ; polir ; astiquer
ความสัมพันธ์เวียนเกิด[n. exp.] (khwām samph) EN: recurrence relation ; recurring relation FR:
ล้าง[v.] (lāng) EN: wash ; clean ; scrub ; bathe FR: laver ; nettoyer ; récurer
ล้างพื้น[v. exp.] (lāng pheūn) EN: scrub the floor FR: récurer le sol
ไม่รู้จบ[adj.] (mai rū jop) EN: endless ; neverending ; never-ending ; never ending ; recurrent FR: sans fin ; récurrent ;
งบจร[n. exp.] (ngop jøn) EN: non-recurrent budget ; contingency budget FR:
นกตีนเทียน[n. exp.] (nok tīnthīe) EN: Recurvisrostridae FR:
ผู้บุกเบิก[n.] (phūbukboēk) EN: Innovator ; pioneer ; forerunner FR: innovateur [m] ; pionnier [m] ; précurseur [m]
ผู้ริเริ่ม[n. exp.] (phū riroēm) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]
แปรงขัดพื้น[n. exp.] (praēng khat) EN: FR: brosse à récurer [f]
ประจำ[adj.] (prajam) EN: usual ; regular ; fixed ; permanent ; habitual ; constant ; recurring FR: régulier ; permanent ; fixe ; chronique ; habituel
รายจ่ายประจำ[n. exp.] (rāijāi praj) EN: recurring expenditure FR:
เรื้อรัง[adj.] (reūarang) EN: chronic ; persistent ; lingering ; prolonged ; recurrent FR: chronique ; persistant
ซ้ำ[adj.] (sam) EN: repeated ; recurrent FR: récurrent ; répétitif
ซ้ำรอย[adj.] (samrøi) EN: repeated ; recurrent FR: récurrent ; répétitif
ทำความสะอาด[v.] (tham khwām ) EN: clean ; clean up FR: nettoyer ; balayer ; récurer
ทศนิยมซ้ำ[n. exp.] (thotsaniyom) EN: repeating decimal ; recurring decimal ; circulating decimal ; periodic decimal FR:
ถู[v.] (thū) EN: scrub ; rub ; wipe ; polish ; clean FR: frotter ; récurer ; frictionner
ถูพื้น[v. exp.] (thū pheūn) EN: scrub the floor FR: récurer le sol
ต้นเค้า[n. exp.] (ton khao) EN: prototype ; precursor FR:
เวียนเกิด[adj.] (wīen koēt) EN: recursive FR:
ยาขัด[n.] (yākhat) EN: scouring powder FR: poudre à récurer [f]

recur ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dezimalbruch {m} [math.] | periodischer Dezimalbruch | unendlicher, periodischer Dezimalbruchdecimal fraction | repeating decimal | recurring decimal
Ucayaliblattspäher {m} [ornith.]Peruvian Recurvebill
Säbelschnäbler {m} [ornith.]Pied Avocet (Recurvirostra avosetta)
Rekursionsformel {f} [math.]recurrence formula; recursion formula

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recur
Back to top