ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reassert

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reassert*, -reassert-

reassert ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reassert (vt.) อ้างสิทธิ์อีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thus, I shall reassert Our position of neutrality.เช่นนั้นแล้ว ข้าขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ว่าสถานะของเราคือเป็นกลาง
And when that happens, the Alpha will have to reassert his authority, and Stephanie Wilson will be the object of his aggression.และเมื่อมันเกิดขึ้น ผู้นำ จะต้องตอกย้ำอำนาจของเค้า และสเตฟานี่ วิลสัน จะเป็นเป้าหมายในการแสดงความก้าวร้าวนี้
They say the king means to reassert colonial rule here.พวกเขาพูดว่าพระราชาทรงตั้งใจจะอ้างสิทธิ์ การปกครองอาณานิคมที่นี่
I fear the masters will simply bide their time, wait for the invaders to leave and reassert control.{\cHFFFFFF}ข้ากลัวว่าพวกนายทาส คอยให้ถึงเวลา {\cHFFFFFF}ให้พวกที่รุกรานออกไป และเข้าควบคุม

reassert ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ย้ำ[v.] (yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำทรรศนะ[v. exp.] (yam thatsan) EN: reassert one's views FR:
ย้ำ ๆ = ย้ำๆ[v.] (yam-yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reassert
Back to top