ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reiteration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reiteration*, -reiteration-

reiteration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reiteration (n.) การทำซ้ำๆ See also: การกล่าวซ้ำ Syn. repetition, recapitulation, restatement, redundancy
English-Thai: Nontri Dictionary
reiteration(n) การกล่าวซ้ำ,การย้ำ,การทำซ้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reiteration
Back to top