ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regime

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regime*, -regime-

regime ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regime (n.) ระบอบการปกครอง Syn. management, system
regimen (n.) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
regimen (n.) กฎเกณฑ์ See also: หลัก, หลักเกณฑ์ Syn. regulation
regimen (n.) ระบบการปกครองหรือบริหาร Syn. regime, government
regiment (n.) กรมทหาร See also: กองทหาร Syn. army unit
regiment (n.) สิ่งของหรือคนเป็นจำนวนมาก
regiment (vt.) บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด Syn. discipline, subjugate
regiment (vt.) จัดคนหรือสิ่งของให้เป็นกรมกอง Syn. institutionalize
regimental (adj.) เกี่ยวกับกรมทหาร
regimentation (n.) การอยู่ในกฎระเบียบ Syn. strictness, uniformity, regulation
regimented (adj.) ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่ See also: ซึ่งมีระเบียบวินัยเคร่งครัด Syn. disciplined, controlled
English-Thai: HOPE Dictionary
regime?gime (ระจีม') n. ระบบการปกครอง,ระบบสังคม,กฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด, Syn. system of rule
regimen(เรจ'จะเมน) n. กฎเกณฑ์,หลัก,กฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดเกี่ยวกับการกิน การออกกำลังกายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ,การปกครอง,ระบบการเมือง,รัฐบาล, Syn. rule,government
regiment(เรจ'จะเมินทฺ) n. กรมทหาร,กองทหาร,รัฐบาล vt. จัดเป็นกรมหรือกองทหาร,บริหารอย่างเคร่งครัดโดยไม่เลือกหน้า, See also: regimentation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
regime(n) สมัยการปกครอง,ระบอบการปกครอง
regimen(n) กฎเกณฑ์,หลัก,ระเบียบบริหาร,การปกครอง
regiment(n) กรมทหาร,กองร้อย,กองทหาร,รัฐบาล
regimental(adj) ประจำกรมทหาร,เกี่ยวกับกองร้อย,ของกรมทหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
regimeระบอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regimenข้อกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regimentationการบีบบังคับให้อยู่ในกรอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
regimenregimen, สภาพอยู่ตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, the regime that took over Gavel after the revolution demands financial aid supposedly for redevelopment., ได้สิ, เรื่องระบอบการปกครอง ของแกเวลภายหลังการปฏิวัติด้านเศรษฐกิจ.. , ...คิดว่าคงจะเพื่อการกลับมาพัฒนากันอีกครั้ง
The Goodchild regime provides for us As long as we stay quiet.รัฐบาลกู๊ดชายลด์เลี้ยงเรา ...นานตราบเท่าที่เรายังคงไม่ปริปาก
Because... they hate me... because I refuse to recognize South Africa- a racist regime that they support.เพราะพวกนั้นเกลียดผมน่ะสิ เพราะผมปฏิเสธที่จะยอมรับ กฏเกณฑ์ที่เหยีดสีผิวของพวกนั้น
In Burma, the hard line military regime causes increasing international concern.In Burma, the hard line military regime. causes increasing international concern..
The regime crushes all dissent... as many as 10,000 were killed throughout the country during 19... in an actual uprising.The regime crushes all dissent... . as many as 10,000 were killed throughout the country during 19...
We are confident that the juma regime will collapse swiftly,ฉันมั่นใจว่าระบอบการปกครองของนายพลจูม่า ต้่องล้มเหลวอย่างรวดเร็ว
He had a direct line of communication with the Juma regime in Sangala.เขาติดต่อโดยตรงกับ นายพลจูม่า ในแซงกาลา
I'm sorry to interrupt this little meeting of the minds, but you're not the only ones who find this new regime insufferable.ขอโทดที่ขัดจังหวะการประชุมเล็กๆนี้นะ แต่พวกนายไม่ไช่คนเดียวหรอก ที่พบนิสัยที่เหลืออดเหลือทนแบบนี้
The first moments of my regime are stained with bloodวินาทีแรกของการปกครองของผม ก็แปดเปื้อนไปด้วยเลือด
New regime had to assert power.ระบอบใหม่จำเป็นต้องยืนยันอำนาจ
Perhaps a regime change is just what it's needed.บางทีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง อาจเป็นสิ่งที่ข้าต้องการ
There are factions inside the regime who have never been completely on board...มีกลุ่มขัดแย้งภายในองค์กร ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการทำงาน... .

regime ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中共[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, 中共] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc)
导弹武器技术控制制度[dǎo dàn wǔ qì jì shù kòng zhì zhì dù, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 导弹武器技术控制制度 / 導彈武器技術控制制度] Missile Technology Control Regime (MTCR)
养生法[yǎng shēng fǎ, ㄧㄤˇ ㄕㄥ ㄈㄚˇ, 养生法 / 養生法] regime (diet)
臣服[chén fú, ㄔㄣˊ ㄈㄨˊ, 臣服] to acknowledge allegiance to (some regime); to serve
督标[dū biāo, ㄉㄨ ㄅㄧㄠ, 督标 / 督標] army regiment at the disposal of province governor-general
一群[yī qún, ㄧ ㄑㄩㄣˊ, 一群] gang; regiment
百团大战[Bǎi tuán Dà zhàn, ㄅㄞˇ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 百团大战 / 百團大戰] Hundred Regiments offensive of August-December 1940, a large scale offensive against the Japanese by the communists
大事[dà shì, ㄉㄚˋ ㄕˋ, 大事] major event; major political event (war or change of regime); major social event (wedding or funeral); (do sth) in a big way
一团[yī tuán, ㄧ ㄊㄨㄢˊ, 一团 / 一團] regiment
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, 团 / 團] regiment; round; circular; group; society
团长[tuán zhǎng, ㄊㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, 团长 / 團長] regimental command; head of a delegation
政权[zhèng quán, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 政权 / 政權] regime; (wield) political power
无道[wú dào, ˊ ㄉㄠˋ, 无道 / 無道] tyrannical; brutal (regime)
核查制度[hé chá zhì dù, ㄏㄜˊ ㄔㄚˊ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 核查制度] verification regime

regime ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンシャンレジーム[, anshanreji-mu] (n) Ancien Regime (in France) (fre
百日天下[ひゃくにちてんか, hyakunichitenka] (n) The Hundred Days (of Napoleon I); very short-lived regime
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] (n) {comp} accounting regime
逆子体操[さかごたいそう, sakagotaisou] (n) exercise regime to convert breech presentation; trying to correct an unborn child's improper position so that the head comes out first
型に嵌める[かたにはめる, katanihameru] (v1) to stereotype; to squeeze into a pattern; to regiment
戦時体制[せんじたいせい, senjitaisei] (n) wartime regime; war footing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
動作有効期間[どうさゆうこうきかん, dousayuukoukikan] regime
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime

regime ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet FR: régime alimentaire [m] ; régime [m]
อาหารปลอดกลูเตน[n. exp.] (āhān pløt k) EN: gluten-free food ; gluten-free diet FR: aliment sans gluten [m] ; régime sans gluten [m]
บทกำหนดโทษ[n.] (botkamnotth) EN: penalty provision FR: régime des sanctions [m]
แจ[n.] (jaē) EN: vegetarian food ; vegetarian diet FR: nourriture végétarienne [m] ; aliment végétarien [m] ; régime végétarien [m]
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง[n. exp.] (kān plīenpl) EN: FR: changement de régime [m]
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: reign ; dynasty ; regime ; government FR: règne [m]
เปลี่ยนแปลงการปกครอง[v. exp.] (plīenplaēng) EN: change of government ; change of regime ; coup d'état ; revolution FR: changer de régime [m]
ระบบ[n.] (rabop) EN: system ; organization ; regime ; manner ; way ; mode ; method ; procedure ; scheme FR: système [m] ; ordre [m] ; régime [m] ; organisation [f] ; méthode [f] ; principe [m] ; manière [f] ; modèle [m] ; mode [m] ; type [m] ; procédure [f] ; schéma [m] ; appareil [m]
ระบอบ[n.] (rabøp) EN: regime ; order ; system ; mode ; form ; custom ; customary way FR: régime [m] ; système [m] ; mode [m]
ระบอบการปกครอง[n. exp.] (rabøp kān p) EN: form of government ; system of government ; form of regime FR:
ระบบประชาธิปไตย[n. exp.] (rabop prach) EN: democratic system FR: régime démocratique [m] ; système démocratique [m]
ระบบรัฐสภา[n. exp.] (rabop ratth) EN: parliamentary system FR: régime parlementaire [m]
ระบบทหาร[n. exp.] (rabop thahā) EN: FR: régime militaire [m]
หวี[n.] (wī) EN: hand of bananas ; cluster of bananas FR: main de bananes [f] ; régime de bananes [m]
หวีกล้วย[n. exp.] (wī klūay) EN: hand of bananas FR: régime de bananes [m]
ควบคุมอาหาร[v. exp.] (khūapkhum ā) EN: diet FR: faire régime
กรม[n.] (krom) EN: regiment FR: régiment [m]
กรมสารวัตรทหารเรือ[org.] (Krom Sārawa) EN: Naval Military Police Regiment FR:
กรมทหาร[n. exp.] (krom thahān) EN: regiment ; military installation FR: régiment [m]
กรมทหารราบที่ 1[n. exp.] (Krom Thahān) EN: 1st Infantry Regiment ; H.M. the King's Bodyguard FR:
มีระเบียบวินัยเคร่งครัด[adj.] (mī rabīep w) EN: regimental ; regimented FR:
ผิดวินัย[v. exp.] (phit winai) EN: break discipline ; break a regimen ; break a regulation ; disciplinary offence FR: enfreindre la discipline
พลิกแผ่นดิน[v. exp.] (phlik phaen) EN: effect a revolution ; overturn a government ; overthrow a government FR: renverser un régime
ธงชัยเฉลิมพล[n.] (thongchaich) EN: regimental standard FR:
หวี[n.] (wī) EN: [classif.: bunches of bananas] FR: [classif. : régimes de bananes]
วินัย[n.] (winai) EN: discipline ; rule ; regulation ; regimen FR: discipline [f] ; règlement [m] ; règles [fpl]
วินย-[pref.] (winaya-) EN: discipline ; rule ; regulation ; regimen FR: discipline [f] ; règlement [m] ; règles [fpl]

regime ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussmodell {n}flow regime
Regiment {n} | Regimente

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regime
Back to top