ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

popular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *popular*, -popular-

popular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
popular (adj.) เป็นที่นิยม See also: เป็นที่แพร่หลาย, เป็นที่ชื่นชอบ Syn. favorite, approved, stylish, beloved
popular (adj.) ของประชาชน See also: เกี่ยวกับประชากร Syn. public, mass
popular (adj.) แบบธรรมดา See also: แบบทั่วๆไป Syn. general, familiar, ordinary, common
popular front (n.) กลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย
popularise (vt.) ทำให้เป็นที่นิยม Syn. familiarize, cheapen, spread
popularity (n.) ความเป็นที่นิยม See also: ความเป็นที่ชื่นชอบ Syn. general, esteem, widespread acceptance
popularize (vt.) ทำให้เป็นที่นิยม Syn. familiarize, cheapen, spread
English-Thai: HOPE Dictionary
popular(พอพ'พิวละ) adj. เป็นที่นิยมกัน,เกี่ยวกับประชากร,ทั่วไป,พื้น ๆ ,เป็นที่ยอมรับกัน, Syn. favourite,public,folk
popular voteคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิออกเสียง (ต่างจาก electoral vote ซึ่งเป็นคะแนนเสียงจากผู้แทน)
popularity(พอพพิวแล'ริที) n. ชื่อเสียง,ความนิยม,เกียรติคุณ,ความแพร่หลาย
English-Thai: Nontri Dictionary
popular(adj) เกี่ยวกับราษฎร,กว้างขวาง,เป็นที่นิยม,แพร่หลาย
popularity(n) ความนิยม,ความแพร่หลาย,ชื่อเสียง
popularize(vt) ทำให้เป็นที่นิยม,ทำให้แพร่หลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
popular assemblyสมัชชาประชาชน [ดู civic assembly] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
popular frontแนวร่วมประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
popular voteคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
popular พอปพิวลาร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดปาก (adj.) popular See also: favorite, hit
ฮิต (adj.) popular See also: in demand, in favour, favourite, in Syn. เป็นที่นิยม, ได้รับความนิยม
ได้รับความนิยม (adj.) popular See also: in demand, in favour, favourite, in Syn. เป็นที่นิยม
ความกว้างขวาง (n.) popularity See also: fame, renown, celebrity
ความดัง (n.) popularity See also: fame, renown, celebrity Syn. ความมีชื่อเสียง, ความโด่งดัง, ความเด่นดัง
ความนิยมชมชอบ (n.) popularity See also: liking, appreciation, favor, approval Syn. ความนิยม, ความชื่นชม, ความชื่นชอบ
ความมีชื่อเสียง (n.) popularity See also: fame, renown, celebrity Syn. ความโด่งดัง, ความเด่นดัง
คอ (n.) popularity See also: fondness, admiration, taste Syn. ความนิยม
คะแนนนิยม (n.) popularity Syn. คะแนนเสียง, คะแนนสนับสนุน
คะแนนสนับสนุน (n.) popularity Syn. คะแนนเสียง
ค่านิยม (n.) popularity See also: value Syn. ความนิยม, ความชื่นชอบ
บารมี (n.) popularity See also: merit, virtue
มาแรง (v.) be highly popular See also: be hugely popular
มาแรง (v.) be highly popular See also: be hugely popular
ยอดนิยม (adj.) highly popular See also: highly fashionable
ฮือฮา (v.) be popular See also: be famed, be renowned, be famous Syn. โด่งดัง, มีชื่อเสียง
เป็นที่นิยม (v.) be popular See also: find public favor Syn. ชอบ, ฮิต
เสียความนิยม (v.) lose popularity Syn. เสื่อมความนิยม Ops. ได้รับความนิยม
เสื่อมความนิยม (v.) lose popularity Ops. ได้รับความนิยม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is a pretty popular tourist placeนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาก
It's pretty popular among studentsมันเป็นที่นิยมมากในหมู่นักเรียน
If you jump the queue you will make yourself unpopularถ้าคุณลัดคิว คุณจะทำให้ตัวเองไม่เป็นที่ชื่นชอบ
It's not about money and popularityมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองและชื่อเสียง
It would make me popularมันอาจทำให้ฉันเป็นที่ชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He may be the single most popular man in his country today.{\cHFFFFFF}เขาอาจจะเป็นคนเดียวที่นิยมมากที่สุด คนที่อยู่ในประเทศของเขาในวันนี้
You feel this common ground will enable you to present the position of this country... to a sympathetic and influential popular leader?{\cHFFFFFF}คุณรู้สึกว่านี่พื้นดินทั่วไปจะช่วยให้คุณ เพื่อแสดงฐานะของประเทศนี้ ... {\cHFFFFFF}ที่จะเห็นอกเห็นใจและ ผู้นำที่เป็นที่นิยมที่มีอิทธิพล?
The Picture of Dorian Grey was very popular then.ยุคนั้นหนังของ ดอเรียน เกรย์โด่งดังมาก
You told us at dinner that we were eating one of your favorite recipes, and monkey's brains, though popular in Cantonese cuisine, are not often to be found in Washington, D.C.คุณบอกกับเราว่างานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่เรากำลังรับประทานนั้น เป็นหนึ่งในสูตรที่คุณชื่นชอบ และสมองของลิง เป็นอาหารที่นิยมแต่ในกวางตุ้ง
Sitting here at dinner, Mrs. Peacock told us she was eating one of her favorite recipes, and monkey's brains, though popular in Cantonese cuisine, are not often to be found in Washington, D.C.ตอนที่นั่งรับประทานอาหารเย็น คุณนายพีคอร์คบอกว่าเธอกิน เป็นหนึ่งในสูตรที่คุณชื่นชอบ และสมองของลิง เป็นอาหารที่นิยมแต่ในกวางตุ้ง
"Who is the most popular actor in the Bible?"- รอเดี๋ยว ใครเป็นนักแสดง ที่ดังที่สุดในไบเบิ้ล
"Who is the most popular actor in the Bible?"- ใครดังที่สุด - กาแฟล่ะ
He's the most popular actor in the Bible.นักแสดงที่ดังที่สุดในไบเบิ้ล รู้มั้ยคะว่าทำไม
Gerst won't talk to a popular magazine reporter. Are you kidding?เกิร์สจะไม่พูดกับนักข่าวจากนิตยสารชื่อดัง คุณล้อเล่นรึเปล่า?
Very popular with the royals.เป็นที่นิยมของพวกเจ้า
Fish and chips. It's our most popular special, Thursday nights.ฟิชแอนด์ชิพคือจานเด็ดของร้านเรา คืนวันพฤหัส
I don't know why you're so popular with women.อึนโซ เห็นอะไรดีในตัวเธอนะ

popular ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大脚[dà jiǎo, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, 大脚 / 大腳] bigfoot (mythological animal popular in the US)
绿林豪客[lǜ lín háo kè, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ, 绿林豪客 / 綠林豪客] bold hero of Greenwood (refers to popular hero in Robin Hood style)
口头禅[kǒu tóu chán, ㄎㄡˇ ㄊㄡˊ ㄔㄢˊ, 口头禅 / 口頭禪] lit. Zen saying repeated as cant; fig. popular saying; catchphrase; cliché
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
民俗[mín sú, ㄇㄧㄣˊ ㄙㄨˊ, 民俗] popular customs
民风[mín fēng, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄥ, 民风 / 民風] popular customs; folkways
大公报[Dà Gōng Bào, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, 大公报 / 大公報] Dagong Bao, popular newspaper name; Ta Kung Pao, founded 1902 in Beijing, now published in Hong Kong
顺口溜[shùn kǒu liū, ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄡ, 顺口溜 / 順口溜] popular piece of doggerel; common phrase repeated as a jingle
犹热[yóu rè, ㄧㄡˊ ㄖㄜˋ, 犹热 / 猶熱] overheating; popular (craze)
上下五千年[shàng xià wǔ qiān nián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, 上下五千年] popular history of China in three volumes by Cao Yuzhang 曹余章
人心[rén xīn, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ, 人心] popular feeling; the will of the people
人民阵线[rén mín zhèn xiàn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 人民阵线 / 人民陣線] popular front
民间传说[mín jiān chuán shuō, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ, 民间传说 / 民間傳說] popular tradition; folk legend
流行音乐[liú xíng yīn yuè, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄝˋ, 流行音乐 / 流行音樂] popular music
热门音乐[rè mén yīn yuè, ㄖㄜˋ ㄇㄣˊ ㄩㄝˋ, 热门音乐 / 熱門音樂] popular or hot music
解放巴勒斯坦人民阵线[Jiě fàng Bā lè sī tǎn Rén mín Zhèn xiàn, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 解放巴勒斯坦人民阵线 / 解放巴勒斯坦人民陣線] Popular Front for the Liberation of Palestine
民意[mín yì, ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ, 民意] public opinion; popular will; public will
射手座[Shè shǒu zuò, ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ, 射手座] Sagittarius (constellation and sign of the zodiac); popular variant of 人馬座|人马座
科教[kē jiào, ㄎㄜ ㄐㄧㄠˋ, 科教] science education; popular science
虾兵蟹将[xiā bīng xiè jiàng, ㄒㄧㄚ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄤˋ, 虾兵蟹将 / 蝦兵蟹將] shrimp soldiers and crab generals (in mythology or popular fiction, the army of the Dragon King of the Eastern Sea); useless troops (成语 saw)
柳毅传[Liǔ Yì zhuàn, ㄌㄧㄡˇ ㄧˋ ㄓㄨㄢˋ, 柳毅传 / 柳毅傳] story of Liu Yi, Tang fantasy fiction by Li Chaowei 李朝威, popular with dramatist of subsequent dynasties
团结就是力量[tuán jié jiù shì lì liang, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, 团结就是力量 / 團結就是力量] Unity is strength (revolutionary slogan and popular song of 1943)
野史[yě shǐ, ㄧㄝˇ ㄕˇ, 野史] unofficial history; history as popular legends
热潮[rè cháo, ㄖㄜˋ ㄔㄠˊ, 热潮 / 熱潮] upsurge; popular craze
处女座[Chǔ nǚ zuò, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ, 处女座 / 處女座] Virgo (constellation and sign of the zodiac); popular variant of 室女座
民间[mín jiān, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ, 民间 / 民間] among the people; popular; folk; non-governmental; involving people rather than governments
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, 红 / 紅] bonus; popular; red; revolutionary
窜红[cuàn hóng, ㄘㄨㄢˋ ㄏㄨㄥˊ, 窜红 / 竄紅] to become suddenly popular; suddenly all the rage
[sú, ㄙㄨˊ, 俗] custom; convention; popular; common; coarse; vulgar; secular
时兴[shí xīng, ㄕˊ ㄒㄧㄥ, 时兴 / 時興] fashionable; popular
亚西尔・阿拉法特[Yà xī ěr, ㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄦˇ· A1 la1 fa3 te4, 亚西尔・阿拉法特 / 亞西爾・阿拉法特] Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Palestinian leader, popularly known as Yasser Arafat
[xīng, ㄒㄧㄥ, 兴 / 興] flourish; it is the fashion to; to become popular
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 香] fragrant; incense; (of food) savory; appetizing; sweet; scented; popular
疯狂[fēng kuáng, ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ, 疯狂 / 瘋狂] madness; extreme popularity
流行[liú xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, 流行] to spread; to rage (of contagious disease); popular; fashionable; prevalent; (math.) manifold
大众化[dà zhòng huà, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 大众化 / 大眾化] mass-oriented; to cater for the masses; popularized
美禄[měi lù, ㄇㄟˇ ㄌㄨˋ, 美禄 / 美祿] Nestlé Milo milk drink (popular in Hong Kong)
爱莫大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 爱莫大于心死 / 愛莫大於心死] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀莫大於心死|哀莫大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子)
阿华田[Ā huà tián, ㄚ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄢˊ, 阿华田 / 阿華田] Ovaltine milk drink (popular in Hong Kong)

popular ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
デジタルモンスター[, dejitarumonsuta-] (n) digital monster (internationally popular cartoon and comic series)
デジモン[, dejimon] (n) (abbr) (See デジタルモンスター) digital monster (internationally popular cartoon and comic series)
ドドンパ[, dodonpa] (n) Dodompa (a rumba-like Japanese musical genre popular in the 1960s)
ハマトラ[, hamatora] (n) (abbr) style of clothing popular in the late 1970s and resembling a Catholic school uniform (wasei
ビバップ;ビーバップ[, bibappu ; bi-bappu] (n) bebop (1940s popular music)
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P)
ヘッドバンギング[, heddobangingu] (n) head banging (esp. in popular music)
ポケットモンスター[, pokettomonsuta-] (n) (See ポケモン) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game)
ポケモン[, pokemon] (n) (abbr) (See ポケットモンスター) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game)
モテる[, mote ru] (v5r) to be popular (esp. with the opposite sex); to be well liked; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed
一般投票[いっぱんとうひょう, ippantouhyou] (n) referendum; popular vote; plebiscite
三十三所[さんじゅうさんしょ, sanjuusansho] (n) (See 西国三十三所) any of a number of sets of thirty-three holy places enshrining Avalokitesvara (esp. those comprising a popular pilgrimage in the Kinki region)
人民戦線[じんみんせんせん, jinminsensen] (n) popular front; (P)
人気稼業[にんきかぎょう, ninkikagyou] (n) popular occupation; occupation largely dependent on public favor
俗名[ぞくみょう;ぞくめい, zokumyou ; zokumei] (n) common name; popular name; secular name; bad reputation
俗向き[ぞくむき, zokumuki] (n,adj-no) appealing to the public; popular
俗調[ぞくちょう, zokuchou] (n) popular music; vulgar music
俗謡[ぞくよう, zokuyou] (n) popular song; ballad; folk song; ditty
厚底[あつぞこ, atsuzoko] (n,adj-no) thick-soled footwear, popular in the late 1990s
呼び名(P);呼名[よびな, yobina] (n) given name; popular name; mnemonic name; (P)
天正カルタ[てんしょうカルタ, tenshou karuta] (n) (See ウンスンカルタ) Portuguese card game popular in Japan during the late 16th century
女殺し[おんなごろし, onnagoroshi] (n) (1) lady-killer (i.e. a man who is popular with women); knocking a woman dead (with sex appeal); (2) murderer of women; (3) murder of women
好い子になる;いい子になる[いいこになる, iikoninaru] (exp,v5r) to make oneself popular without any regard to others; to take all the credit to oneself
好み[ごのみ, gonomi] (adj-na,adj-no,suf) (1) being fond of; having a liking for; (2) to the liking of; favored by; popular with
小歌[こうた, kouta] (n) (from the Heian era onward) type of popular song, as opposed to courtly oouta
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement
島田[しまだ, shimada] (n) (abbr) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure
島田髷[しまだまげ;しまだわげ, shimadamage ; shimadawage] (n) (See 島田・しまだ) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure
左弁官[さべんかん, sabenkan] (n) (See 弁官) Oversight Department of the Left (overseeing the Ministries of Central Affairs, Ceremonies, Civil Administration & Popular Affairs)
廉価版[れんかばん, renkaban] (n) popular edition; bargain priced edition; cheap edition
戯作三昧[げさくざんまい, gesakuzanmai] (n) being absorbed in writing popular novels (cheap fiction); being absorbed in writing something to amuse oneself
時祷書[じとうしょ, jitousho] (n) book of hours (devotional book popular in the Middle Ages)
正露丸;征露丸[せいろがん, seirogan] (n) seirogan - beechwood extract popular as a herbal treatment for diarrhoea (diarrhea), etc.
民衆駅[みんしゅうえき, minshuueki] (n) railway station built with government and popular support
民謡[みんよう, minyou] (n) folk song; popular song; (P)
注目を集める[ちゅうもくをあつめる, chuumokuwoatsumeru] (exp,v1) to gather (attract, receive) attention; to have a high profile; to gain prominence; to become popular
流行言葉;流行り言葉[はやりことば, hayarikotoba] (n) buzzword; popular expression; vogue word or phrase
流行語[りゅうこうご, ryuukougo] (n) buzzword; vogue word; popular phrase; word (phrase) in fashion or on everybody's lips
演歌(P);艶歌[えんか, enka] (n) (1) enka; traditional-style Japanese popular ballad; (2) (艶歌 only) troubadour; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
はやる[はやる, hayaru] Thai: เป็นที่นิยม English: to be popular
流行る[はやる, hayaru] Thai: ฮิต English: to be popular

popular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้หน้าได้ตา[v. exp.] (dāi nā dāi ) EN: be famous ; gain a reputation ; gain favour ; be popular FR:
ได้รับความนิยม[adj.] (dāi rap khw) EN: popular FR: populaire
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous FR:
ฮือฮา[adj.] (heūhā) EN: popular ; famed ; renowned ; famous FR: populaire ; connu
ฮิต[adj.] (hit) EN: popular ; in demand ; in favour ; favourite ; in FR:
การลงคะแนนเสียงของประชาชน[n. exp.] (kān long kh) EN: popular vote FR:
เค-ป็อป[n.] (Khē-pǿp) EN: K-pop ; Korean pop ; Korean popular music FR: K-pop [f]
ขึ้นชื่อ[v.] (kheuncheū) EN: be famous ; be popular FR: être célèbre
ขึ้นหน้าขึ้นตา[adj.] (kheunnākheu) EN: famous ; popular ; well known ; renowned ; illustrious ; oustanding FR: connu ; populaire
คนขึ้น[X] (khon kheun) EN: popular FR:
เกร่อ[adj.] (kroē) EN: common ; popular ; commonplace FR:
เลื่องชื่อระบือนาม[adj.] (leūang cheū) EN: famous ; renowned ; widely known ; popular FR: célèbre ; réputé ; fameux
มีชื่อ[adj.] (mīcheū) EN: well-known ; famous ; notorious ; popular FR:
มีชื่อเสียง[adj.] (mīcheūsīeng) EN: famous ; prominent ; well known ; popular ; renowned ; prestigious ; famed ; distinguished FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent ; prestigieux ; distingué ; fameux ; marquant
เป็นนิยม[adj.] (pen niyom) EN: popular FR: populaire
เป็นที่ชื่นชอบ[adj.] (pen thī che) EN: pleasing ; popular FR: populaire
เป็นที่นิยม[v. exp.] (pen thī niy) EN: be popular ; find public favor FR: être populaire ; être en vogue
เป็นที่นิยม[adj.] (pen thī niy) EN: popular ; fashionable ; stylish ; trendy FR: populaire ; tendance
ไพ่ตอง[X] (phai tøng) EN: phaithong (most popular card game in Thailand) FR:
เพลงสากล[n. exp.] (phlēng sāko) EN: Western song ; Western-style music ; modern song ; popular song ; popular music FR:
แพร่หลาย[adj.] (phraēlāi) EN: well-known ; popular ; widely known ; widespread FR: répandu ; courant
ติดปาก[adj.] (titpāk) EN: catchy ; popular ; favorite ; common FR:
ติดตลาด[v.] (tittalāt) EN: be established in the market ; sell well ; catch on in the market ; find a ready market ; be popular ; be fashionable FR: être bien établi sur le marché
วัฒนธรรมป๊อป[n. exp.] (watthanatha) EN: pop culture ; popular culture FR: culture pop [f]
วัฒนธรรมร่วมสมัย[n. exp.] (watthanatha) EN: popular culture ; pop culture FR:
ยอดนิยม[adj.] (yøt niyom) EN: highly popular ; highly fashionable FR: en vogue ; à la mode ; très populaire ; célébrissime
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma FR: prestige [m] ; influence [f] ; vertu [f] ; perfection [f] ; charisme [m]
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige ; honour ; honor (Am.) FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
กำลังเป็นที่นิยม[v. exp.] (kamlang pen) EN: gain in popularity FR: gagner en popularité
คะแนนนิยม[n.] (khanaēnniyo) EN: popularity FR: popularité [f]
คะแนนนิยมรัฐบาล[n. exp.] (khanaēnniyo) EN: government popularity FR: popularité du gouvernement [f]
คะแนนนิยม[n.] (khanaēnniyo) EN: popularity FR: popularité [f]
คอ[n.] (khø) EN: popularity ; preference FR:
ความดัง[n. exp.] (khwām dang) EN: popularity FR:
ความกว้างขวาง[n.] (khwām kwāng) EN: popularity FR:
ความนิยม[n.] (khwām niyom) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval FR: popularité [f] ; faveur [f]
ความนิยมชมชอบ[n. exp.] (khwām niyom) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval FR:
ความนิยมอย่างมาก[n. exp.] (khwām niyom) EN: FR: forte popularité [f]
ความเป็นที่ชื่นชอบ[n. exp.] (khwām pen t) EN: popularity ; esteem ; widespread acceptance FR:
ความเป็นที่นิยม[n. exp.] (khwām pen t) EN: popularity ; esteem ; widespread acceptance FR:

popular ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beliebt; begehrt {adj} (bei) | beliebter; begehrter | am beliebtesten; am begehrtesten | beliebt sein bei | sehr beliebt bei Kindernpopular (with) | more popular | most popular | to be popular with | very popular with children; very much liked by children
Spitzenreiter {m}most popular ...; top-rated ...; number one ...; best-selling ...
Beliebtheit {f}; Popularität
Beliebtheitsgrad {m}popularity; popularity rating
Popularisierung {f}popularization
Popularität {f}popularity
Massensport {m}popular sport
Volksausgabe {f}popular edition
Volksbrauch {m}popular custom; national custom
Volksdichter {m}popular poet
Volksherrschaft {f}popular government
Volksredner {m}popular speaker
Volkssprache {f}popular speech
populärwissenschaftlich {adj}popular scientific
Einschaltquote {f} | eine hohe Einschaltquote habenpopularity rating; rating | to be high in the ratings
unbeliebt {adj} | unbeliebter | am unbeliebtestenunpopular | more unpopular | most unpopular

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า popular
Back to top