ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*plight*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น plight, -plight-

*plight* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lamplighter (n.) ผู้จุดตะเกียง
plight (n.) สภาพเลวร้าย See also: สถานการณ์เลวร้าย Syn. difficulty, predicament
plight (vt.) ให้คำมั่นสัญญา (โดยเฉพาะเมื่อสัญญาว่าจะแต่งงานกัน) Syn. pledge, promise
plight (n.) คำมั่นสัญญา Syn. pledge, promise
plight oneself (idm.) สัญญาว่าจะแต่งงานกับ (คำโบราณ)
stoplight (n.) ไฟสัญญาณจราจร See also: ไฟจราจร Syn. traffic light
stoplight (n.) ไฟเบรค See also: ไฟเบรคหลังรถ Syn. brake light
striplight (n.) ไฟส่องที่เรียงเป็นแถวบนเวที Syn. row of lamps
English-Thai: HOPE Dictionary
plight(ไพลทฺ) n. สถานการณ์ (โดยเฉพาะที่ไม่ดี) ,สภาพ,ชะตา, Syn. condition,state
English-Thai: Nontri Dictionary
plight(n) สภาพ,อาการ,สถานการณ์,ชะตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That lord whose hand must take my plight shall carry half my love with him, half my care and duty.that lord whose hand must take my plight shall carry half my love with him, half my care and duty.
I admit that I'm responsible for the plight she's in now.ข้ายอมรับว่าข้ามีส่วนรับผิดชอบที่ทำให้นางต้องเดือดร้อน
Two stoplights down, then left, there's an on-ramp to the highway.ผ่านสองไฟแดงเลี้ยวซ้าย เข้าถนนไฮเวย์
Do we have any concern, any sympathy for the plight of the people of Japan?เกี่ยวกับการพูดคุยกับ สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในโลก ที่อาจจะไม่ใช่มนุษย์
I don't give a fuck about the plight of small, furry animals.ผมไม่สนใจหรอกนะ เรื่องชะตากรรมเจ้าตัวเล็กขนฟูนั่น
But at the stoplight, when I start to tell the guy off,ที่สี่แยก พอฉันกำลังจะด่าผู้ชายคนนั้น
I was sitting at a stoplight, minding my own business, when the man th-- uh, the man-- the kid threw a bag of money through my window.ฉันนั่งอยู่ในรถติดไฟแดง มัวแต่คิดเรื่องของฉันอยู่ ตอนที่มีผู้ชาย... เอ่อ ผู้ชาย ไม่ใช่สิ
Besides, the more she feels for her brother's plight, the more she'll do for us.นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับว่า เธอจะรู้ถึงชะตากรรมพี่ชายของเธอ แล้วเธอจะทำอะไรให้กับเรา
Well, it's masquerading as a sci-fi novel, but it's really, uh, my own personal manifesto about the plight of the individual in the 21st century.เค้าปลอมตัวเป็นนักเขียนนิยายไซไฟ แต่จริงๆแล้วสำหรับผม... มันเป็นเรื่องปัจเจกชนในศตวรรษที่21
It would be a sorry plight, mates.มันจะเป็นจุดจบที่ แสนรันทด
Sound like someone hasn't seen the new stoplight yet.อย่างกับไม่มีใครเห็นไฟสัญญาณจราจร
We're just gonna distract them from their plight and the smell of urine and make them happy with our glamorous Christmas cheer.จากความเลวร้าย และกลิ่นปัสสาวะ และทำให้พวกเขามีความสุขกับเสน่ห์ของคริสต์มาส

*plight* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄风苦雨[qī fēng kǔ yǔ, ㄑㄧ ㄈㄥ ㄎㄨˇ ㄩˇ, 凄风苦雨 / 凄風苦雨] lit. mourning the wind and bewailing the rain; fig. in a wretched plight; miserable circumstances
地步[dì bù, ㄉㄧˋ ㄅㄨˋ, 地步] condition; plight; extent
颠沛流离[diān pèi liú lí, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 颠沛流离 / 顛沛流離] homeless and miserable (成语 saw); to wander about in a desperate plight; to drift
处境[chǔ jìng, ㄔㄨˇ ㄐㄧㄥˋ, 处境 / 處境] plight

*plight* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストップライト[, sutoppuraito] (n) stoplight
ストリップライト[, sutorippuraito] (n) striplight
停止信号[ていししんごう, teishishingou] (n) stop signal; stoplight
制動灯[せいどうとう, seidoutou] (n) brake light; stoplight
吊りランプ;吊ランプ;釣りランプ;釣ランプ[つりランプ, tsuri ranpu] (n) droplight; hanging lamp; pendant; pendent lamp; swinging lamp
様;態[ざま, zama] (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner
灯光[とうこう, toukou] (n) lamplight
羽目(P);破目[はめ, hame] (n) (1) (羽目 only) panel; wainscoting; wainscotting; (2) plight; fix; bind; awkward situation; difficult situation; mess; (P)

*plight* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความยากลำบาก[n. exp.] (khwām yāk l) EN: difficulty ; difficulties [pl] ; hardship ; discomfort ; plight ; adversity FR: difficultés [fpl]
สภาพ[n.] (saphāp) EN: state ; condition ; health ; situation ; circumstance ; plight ; predicament FR: état [m] ; condition [f] ; situation [f] ; santé [f] ; climat [m]
สภาพเลวร้าย[n. exp.] (saphāp lēor) EN: plight FR:
สภาวะ[n.] (saphāwa) EN: state ; condition ; plight ; predicament ; position FR: état [m] ; condition [f]
สถานการณ์[n.] (sathānakān) EN: situation ; state ; circumstances ; conditions ; case ; plight FR: situation [f] ; état [m] ; circonstances [fpl] ; contexte [m] ; conditions [fpl] ; cas [m]

*plight* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lampenlicht {n}lamplight

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *plight*
Back to top