ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pledge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pledge*, -pledge-

pledge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pledge (n.) ข้อผูกมัด See also: สัญญา, คำปฏิญาณ Syn. agreement, commitment, oath
pledge (n.) การวางมัดจำ
pledge (n.) สิ่งที่ใช้ประกัน See also: เครื่องประกัน, หลักประกัน Syn. assurance
pledge (n.) การดื่มอวยพร Syn. toast
pledge (vt.) ให้สัญญา See also: ให้คำปฏิญาณ Syn. agree, swear
pledge (vt.) วางมัดจำ
pledge (vt.) ค้ำประกัน
pledge (vt.) เอา (เกียรติ) เป็นเครื่องประกัน
pledge allegiance to (idm.) สัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ
pledge to (phrv.) ให้คำมั่นสัญญา
pledged (adj.) ที่ทำสัญญาไว้ See also: ที่ทำข้อตกลงไว้ Syn. promised
pledget (n.) ก้อนสำลีสำหรับห้ามเลือด Syn. stopper
English-Thai: HOPE Dictionary
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger
English-Thai: Nontri Dictionary
pledge(n) คำมั่นสัญญา,การดื่มอวยพร,หลักประกัน,การวางมัดจำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pledge๑. การจำนำ๒. ของจำนำ [ดู gage และ ดู pawn ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pledges (Law)จำนำ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิญาณ (v.) pledge See also: swear, promise, take an oath, make a vow, make a pledge Syn. สาบาน, สัญญา
ผู้รับจำนำ (n.) pledgee
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I pledge my ever-ending loyalty.ฉันสัญญาความจงรักภักดีที่เคยสิ้นสุดของฉัน
...pledge allegiance pledge allegiance to Hedley Lamarr to Hedy Lamarr...... ขอให้คำปฏิญาณ... ...แก่เฮดลีย์ ลามาร์... ...แก่ เฮดดี้ ลามาร์...
I pledge allegiance to Adolf Hitler... the immortal leader of our race.ผมสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ แอโดลฟ ฮิทเลอ ผู้นำซึ่งเป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ของพวกเรา
That makes one pledge their life to it.จึงมอบให้แก่กันและกันด้วยชีวิต.
We pledge our devotion to her with an offering of flesh...เรามุ่งมั่นทุ่มเทของเราเพื่อเธอ ที่มีการเสนอขายเนื้อ ...
I pledge allegiance to the flag... of the United States of America... and to the Republic for which it stands, one nation...ข้าขอแสดงความ จงรักภักดีต่อธง... แห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา... และต่อสาธารณรัฐ ในปกครอง
I don't know how you got here, or why you picked us but we pledge allegiance to honor and protect youฉันไม่รู้ว่าพวกเจ้ามายังไง หรือว่าทำไมถึงเลือกเรา แต่เราขอให้สัตย์ปฏิญาณ จะเทิดทูนและปกป้องเจ้า
How could I go to school after that... and pledge allegiance to the flag and sit through good government bullshit?หลังจากเรื่องนั้น ผมจะไปรร.ได้ไง ยืนตรงเคารพธงชาติ และนั่งต่อหน้ารัฐบาล เหลวไหล
Let's go before he starts The Pledge of Allegiance.รีบไปก่อนที่เขาจะพูดเรื่อง คำปฏิญาณในความจงรักภักดี.
She wasn't in my pledge class.แต่ไม่ได้เรียนรุ่นเดียวกันนะคะ
By my father's head I pledge my allegiance.ด้วยศรีษะของพ่อข้า ข้าขอสวามิภักดิ์ต่อท่าน
I pledge myself to my lord.ข้าปฎิญานตนเองต่อท่านหัวหน้า

pledge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
语言誓约[yǔ yán shì yuē, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄕˋ ㄩㄝ, 语言誓约 / 語言誓約] language pledge (to speak only the target language in a language school)
效忠誓词[xiào zhōng shì cí, ㄒㄧㄠˋ ㄓㄨㄥ ㄕˋ ㄘˊ, 效忠誓词 / 效忠誓詞] pledge of allegiance
押金[yā jīn, ㄧㄚ ㄐㄧㄣ, 押金] deposit; cash pledge
保证[bǎo zhèng, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, 保证 / 保證] guarantee; to guarantee; to ensure; to safeguard; to pledge
[méng, ㄇㄥˊ, 盟] oath; pledge; union; to ally; league, a subdivision corresponding to prefecture in Inner Mongolia
[shì, ㄕˋ, 誓] oath; vow; to swear; to pledge
誓言[shì yán, ㄕˋ ㄧㄢˊ, 誓言] oath; promise; pledge
誓词[shì cí, ㄕˋ ㄘˊ, 誓词 / 誓詞] oath; pledge
约言[yuē yán, ㄩㄝ ㄧㄢˊ, 约言 / 約言] promise; one's word; pledge; abbreviation
许诺[xǔ nuò, ㄒㄩˇ ㄋㄨㄛˋ, 许诺 / 許諾] promise; pledge
字据[zì jù, ㄗˋ ㄐㄩˋ, 字据 / 字據] written pledge; contract; IOU

pledge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P)
忠誠を誓う[ちゅうせいをちかう, chuuseiwochikau] (exp,v5u) to pledge allegiance; to swear an oath of allegiance; to take an oath of allegiance
期す[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s,vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow
祈誓[きせい, kisei] (n,vs) vow; oath; pledge
結盟[けつめい, ketsumei] (n,vs) concluding an alliance; making a pledge
言葉質[ことばじち, kotobajichi] (n) a promise or pledge
言質[げんち(P);げんしつ;げんしち, genchi (P); genshitsu ; genshichi] (n) commitment; pledge or promise; (P)
誓約書[せいやくしょ, seiyakusho] (n) written oath; covenant; pledge
保証(P);保障(P)[ほしょう, hoshou] (n,vs) guarantee; security; assurance; pledge; warranty; (P)
固め(P);堅め[かため, katame] (adj-na,n) (1) hardening; fortifying; (2) (固め only) pledge; vow; (3) (固め only) defense; defence; guarding; (P)
契り[ちぎり, chigiri] (n) (1) pledge; vow; promise; (2) (of a man and woman) having sexual relations; having sexual intercourse; (3) destiny; fate; karma
契る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed
念書[ねんしょ, nensho] (n) written pledge; signed note of assurance; memorandum; legal instrument; (P)
本領安堵[ほんりょうあんど, honryouando] (n) recognition and guarantee, by the shogunate, of ownership of the inherited estate of a samurai who pledged allegiance to it (in the Kamakura and early Muromachi periods)
盟約[めいやく, meiyaku] (n,vs) oath; pledge; pact; covenant; (P)
血盟[けつめい, ketsumei] (n,vs) blood pledge; oath signed in blood
誓約[せいやく, seiyaku] (n,vs) written vow; pledge; covenant; (P)
語らう[かたらう, katarau] (v5u,vt) to talk; to tell; to recite; to pledge; to conspire with; (P)
質権設定者[しちけんせっていしゃ, shichikensetteisha] (n) pledger; pledgor

pledge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บนบาน[v.] (bonbān) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge FR: faire le voeu de
จำนำ[v.] (jamnam) EN: pawn ; pledge ; hock FR: engager ; gager ; mettre en gage
จำนอง[v.] (jamnøng) EN: mortgage ; pledge FR: hypothéquer
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman san) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
คำปฏิญาณ[n. exp.] (kham patiyā) EN: oath ; pledge ; vow ; declaration FR: serment [m]
คำสัตย์[n. exp.] (kham sat) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant FR:
ข้อผูกพัน[n. exp.] (khø phūkpha) EN: commitment ; obligation ; pledge ; condition FR: obligation [f] ; engagement [m]
มัดจำ[n.] (matjam) EN: deposit ; earnest ; pledge ; monetary deposit ; down payment ; security FR: acompte [m] ; arrhes [fpl]
มัดจำ[v.] (matjam) EN: deposit ; pledge ; lay a deposit ; give something as an earnest FR: verser un acompte
เงินมัดจำ[n. exp.] (ngoen matja) EN: earnest money ; deposit ; cash pledge ; down payment FR: caution [f] ; garantie [f]
เงินประจำ[n.] (ngoen praja) EN: earnest money ; pledge FR:
ปฏิญญา[n.] (patinyā) EN: declaration ; vow ; agreement ; pledge ; promise FR: déclaration [f]
ปฏิญาณ[v.] (patiyān) EN: pledge ; swear ; promise ; take an oath ; make a vow ; vow ; make a pledge ; declarer FR: promettre ; s'engager formellement (à faire qqch) ; faire le serment (de) ; se jurer (de)
รับคำ[v.] (rapkham) EN: promise ; give one's word ; vow ; pledge ; undertake FR: promettre
รับปาก[v. exp.] (rappāk) EN: give one's word ; promise ; assure ; give an undertaking ; undertake ; agree to take up ; vow ; pledge FR: promettre ; s'engager
สบถ[v.] (sabot) EN: vow ; swear ; pledge ; take an oath FR: promettre ; jurer
สัญญา[v.] (sanyā) EN: promise ; vow ; contract ; pledge FR: promettre ; s'engager (à faire qqch) ; être partant
ทองหมั้น[n.] (thøngman) EN: engagement gold ; betrothal gold ; money given to the bride's parents as a pledge FR:
ตกปากรับคำ[v. exp.] (tok pāk rap) EN: promise ; assure ; give one's word ; give an undertaking ; pledge ; undertake; vow FR: donner sa parole
ตัวประกัน[n.] (tūaprakan) EN: hostage ; pledge FR: otage [m]
ของจำนำ[n. exp.] (khøng jamna) EN: pawned article ; pledged article FR: gage [m] ; dépôt [m]
ผู้รับจำนำ[n. exp.] (phū rap jam) EN: pledgee ; pawnbroker FR:
สาบาน[adj.] (sābān) EN: pledged FR:

pledge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Treuegelöbnis {n}pledge of loyality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pledge
Back to top